Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka OZ AROPANE, OZ Chceme zdravú krajinu, OZ Brečtan a SZOPK - ZO Košice 2013 k novele geologického zákona za zlepšenie postavenia vlastníkov nehnuteľností a obcí dotknutých geologickým prieskumom a lepšie a včasné informovanie verejnosti

Hromadná pripomienka OZ AROPANE, OZ Chceme zdravú krajinu, OZ Brečtan a SZOPK - ZO Košice 2013 k novele geologického zákona za zlepšenie postavenia vlastníkov nehnuteľností a obcí dotknutých geologickým prieskumom a lepšie a včasné informovanie verejnosti

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k návrhu novely geologického zákona č. 569/2007 Z. z., v ktorej požadujeme posilnenie postavenia vlastníkov nehnuteľností a obcí dotknutých geologickým prieskumom a lepšie a včasné informovanie verejnosti.

Súčasný právny stav umožňuje, aby ťažobné spoločnosti, prakticky výhradne súkromné a prevažne so zahraničnými majiteľmi, vykonávali geologický prieskum ložísk nerastov za účelom ich budúcej komerčnej ťažby a vlastného zisku aj bez súhlasu či dokonca vedomia vlastníkov pozemkov, dotknutých obcí alebo verejnosti. Prístup k spravodlivosti je navyše sťažený napr. tým, že MŽP SR, zodpovedné za štátnu geologickú správu a dozor, častokrát odmieta riešiť podnety a spory v tejto oblasti s odkazom na nedostatok zákonných kompetencií.
Touto hromadnou pripomienkou chceme posilniť možnosti vlastníkov pozemkov, dotknutých obcí a verejnosti brániť svoje práva a záujmy voči záujmom ťažobných spoločností. Navrhujeme opatrenia, ktoré umožnia lepšiu a včasnú informovanosť o pripravovaných geologických prácach a zjednodušia a zefektívnia prístup k spravodlivosti, špeciálne v oblasti kontroly súladu realizácie geologických prác s platnými zákonmi a povoleniami.
Konštatujeme, že zmeny predložené v návrhu MŽP SR sú užitočné a majú potenciál vylepšiť doterajšiu právnu úpravu, avšak nie v dostatočnej miere, nakoľko nereagujú na viaceré problémy aplikačnej praxe.

Nenechajme rozhodovať iných o nás bez nás! 

Pripomienka je zásadná!

Celý text hromadnej pripomienky nájdete tu.

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/2

Podporte prosím túto hromadnú pripomienku najneskôr do pondelka 25. januára 2021 (vrátane tohto dňa, v krajnom prípade do utorka 26. januára 2021). Potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR o našich pripomienkach.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti splnomocnení na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke:

Roland Noga, OZ AROPANE, aropane@azet.sk

Michal Daniška, OZ Chceme zdravú krajinu, chcemezdravukrajinu@gmail.com

Jozef Šuchta, OZ Brečtan, jsuchta@gmail.com

Ladislav Rovinský, SZOPK ZO Košice 2013, spolok.kosice@gmail.com

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

  • Peter Adamov, Košice
  • Róbert Andrášik, Košice
  • Antónia Tomková, Nižný Klátov
  • Judita Smajdová, Košice
  • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures