Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Hromadná pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania aktualizovanú koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Ide o prepracovaný plán na výstavbu malých vodných elektrární (MVE). Voči doteraz platnej koncepcii vedie od r. 2014 konanie Európska komisia kvôli možnému porušeniu viacerých smerníc, dlhodobo ku nej vznášajú vážne výhrady odborníci, samosprávy aj verejnosť.

Napriek tomu však ministerstvo nepripravilo dokument, ktorý by bol základom pre udržateľné využívanie vôd. Nezmenili sa ciele koncepcie, chýbajú jasné pravidlá podporujúce budovanie komunitných MVE a mikro MVE, v platnosti by mali zostať neprehľadné postupy prideľovania profilov MVE. Zníženie počtu „podmienečne vhodných“ MVE (oproti dnes platnej koncepcii) je dobrou cestou, malo by však byť založené na platnej legislatíve a na jasných kritériách pre výber profilov.
V pripomienkach žiadame prepracovanie kritérií pre výber profilov na výstavbu MVE tak, aby bolo  zabezpečené plnenie všetkých ekosystémových služieb vodných útvarov, nielen výroba energie. Žiadame prepracovanie zoznamu podmienečne vhodných MVE, z ktorého navrhujeme vyradiť profily ležiace v oblastiach s rizikom povodní (osobitne v intravilánoch obcí), v navrhovaných či existujúcich územiach európskeho významu a miestach významných pre ochranu vôd, a tiež vyradiť profily prispievajúce k významným kumulatívnym vplyvom na osobitne chránené územia.
V pripomienkach tiež žiadame prehodnotiť podiel výroby energie v malých vodných elektrárňach, pričom v prípade už existujúcich, ale nevyužívaných MVE žiadame doplniť návrhy, ako s nimi ďalej naložiť (sprevádzkovanie, modernizácia, zrušenie).

V pripomienkach zároveň žiadame spracovanie úplne novej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov, založenej na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch o vplyvoch hydroenergetických zariadení na životné prostredie a zahŕňajúcej aj spoľahlivé hodnotenie ich kumulatívnych vplyvov na stav vôd, biotopov a krajiny.

 

Celé znenie hromadnej pripomienky na stiahnutie.

Materiál predložený na pripomienkovanie nájdete na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/942

Do pondelka 7. novembra 2016 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.

 

Za Vaši podporu vopred ďakujeme.

Zástupcovia verejnosti:

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky
Ján Topercer, ekológ
Vladimír Mosný, hydrogeológ
Jaroslav Baran, člen Klubu Slovenských turistov
Juraj Staško, OZ Strečnianska úžina,
Jaroslav Šubjak, rybár a pedagóg
Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka
Imrich Vozár, Via Iuris
Richard Štencl, Slovenský rybársky zväz
Miroslava Plassmann, WWF Slovensko
Marián Jasík, Inštitút pre ochranu prírody 

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

  • Mária Jurigová, Bratislava
  • Marián Zamborský, Dubovany
  • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures