Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií k návrhu zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách) [PODPISOVÁ AKCIA UŽ BOLA UKONČENÁ]

Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií k návrhu zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách) [PODPISOVÁ AKCIA UŽ BOLA UKONČENÁ]

(Podpisový formulár je na konci textu). Minister vnútra Kaliňák predložil na pripomienkovacie konanie návrh zákona o tajných službách, ktorý závažným spôsobom narušuje právo občanov Slovenskej republiky na súkromie a bezpečnosť pri používaní informačných technológií. Skupina environmentálnych mimovládnych organizácií pripravila hromadnú pripomienku verejnosti, v ktorej požadujú odstránenie kontroverzných častí z návrhu zákona. Zbieranie potrebných 500 podpisov prebieha do 19. 3. 2015 na portáli www.ekoforum.sk.

Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/001214

Návrh zákona je zverejnený na Portáli právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=191&matEID=8014&langEID=1

Hromadná pripomienka je zverejnená na adrese

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=8014&mrEID=415402

Pripomienka č. 1.Odstránenie navrhovanej povinnosti výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov poskytovať „zadné vrátka“ prípadne heslá do zariadení, umožňujúcich prenos alebo uchovávanie informácií utajeným spôsobom, a odstránenie navrhovanej povinností fyzických a právnických osôb oznamovať nadobudnutie takéhoto výrobku SIS (ÚCS) a Vojenskému spravodajstvu (VS). A to všetko pod pokutou až do výšky 166 tisíc €. 

(k článku VII. )

Navrhujeme celý článok VII. zo zákona odstrániť.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhovateľ zákona zadefinoval „Výrobok umožňujúci prenos alebo uchovávanie informácií...utajeným spôsobom.." takým spôsobom, že pod túto definíciu spadajú všetky osobné počítače, notebooky, tablety, smartfóny, mobily, televízory s rodičovským heslom, herné konzoly, bankové čítačky, modemy, sieťové a WiFi karty... ba dokonca aj automobily a inteligentnejšie chladničky. Každý výrobok, do ktoré sa zadáva heslo, PIN, PUK, alebo je viazaný na odtlačok prsta atď. spadá pod tento návrh zákona. Vlastníctvo všetkých uvedených výrobkov by sa pod hrozbou pokuty muselo nahlasovať ÚCS aj VS, dokonca aj so spätnou platnosťou.

Čo  by sa nastalo po prijatí takéhoto zákona?

 Každá fyzická a právnická osoba by v stanovenom termíne musela poslať SIS (ÚCS) a Vojenskému spravodajstvu (VS) oznam, že vlastní takýto výrobok. Odhadom by šlo o niekoľko miliónov výrobkov, ktoré ukladajú alebo prenášajú nejaké informácie v chránenej (zaheslovanej, zašifrovanej, komprimovanej) podobe. Je evidentné, že ustanovenie o nahlasovaní výrobkov by bolo nezmyselné a prakticky nevykonateľné, avšak umožňovalo by orgánom jeho účelové uplatňovanie - šikanovanie fyzických i právnických osôb.  

 

Dovozcovia, distribútori a predajcovia by sa museli obrátiť na zahraničných výrobcov, aby im dodali "zadné vrátka" a heslá umožňujúce odstránenie ochrany uložených i prenášaných informácií. Veľkí zahraniční výrobcovia (Microsoft, IBM, Apple, Nokia, Samsung...) si na bezpečnosti svojich zariadení zakladajú, a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by svoje najcitlivejšie know-how slovenským orgánom neposkytli. Nasledovať by mal zákaz uvedenia takýchto zariadení na slovenský trh, čo by spôsobilo nevyčísliteľné hospodárske škody a technologické zaostávanie krajiny.

Existuje celá kategória šifrovacích zariadení, kde výrobcovia deklarujú, že ani oni sami nie sú schopní dáta dešifrovať, ak používateľ stratil kľúč. Zodpovedné organizácie, či už podnikateľské alebo mimovládne, používajú práve  takúto úroveň ochrany citlivých údajov.

Uplatnenie zákona v navrhovanom znení by pre komerčný sektor znamenalo stratu možnosti dodržiavať firemné štandardy. Pre mimovládne organizácie, ale aj investigatívnych novinárov by prijatie navrhovaných ustanovení znamenalo „odovzdanie sa do rúk štátu“, ohrozenie svojich zdrojov, a ohrozenie súkromia podporovateľov. Pripomíname, že slovenské tajné služby len v nedávnej minulosti čelili množstvu káuz a podozrení zo zneužívania na účely mocenského boja, pričom mnohé prípady neboli doteraz vyšetrené a verejnosť nemá informácie o žiadnej systémovej náprave. Navrhované opatrenia by teda nepriniesli vyššiu bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, ale naopak, vystavili by ich riziku straty súkromia, ohrozili by ich občianske a ľudské práva a urobili by z nich ľahkú korisť pre kyberzločincov.  Oproti platnému právnemu stavu by došlo k značnému zásahu do občianskych a ľudských práv.

Pripomienka č. 2. Odstránenie povinnosti každého, kto má znalosť o spôsobe dešifrovania alebo dekódovania údajov, alebo disponuje údajmi alebo prostriedkami umožňujúcimi dešifrovanie alebo dekódovanie, poskytovať spravodajskej službe požadovanú pomoc.

(k § 36 ods. 6)

Navrhujeme celý ods. 6 citovaného paragrafu zo zákona odstrániť.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie by zakotvovalo nielen akúsi obdobu „nútených prác“ pre všetkých IT odborníkov, ale aj povinnosť každého občana aj právnickej osoby vydávať spravodajským službám na základe rozhodnutia súdu svoje heslá a šifrovacie kľúče. Pri súčasnom rozšírení informačných a komunikačných technológií do každodenného života by to znamenalo závažné oslabenie základného práva na odopretie výpovede a práva na odopretie predkladania dôkazov proti sebe samému. Prezumpcia neviny zahŕňa právo nevypovedať vo svoj neprospech, ktoré pozostáva z práva odoprieť výpoveď a z práva, ktorým je zaručené, aby nikto nemohol byť nútený predkladať dôkazy vo svoj neprospech. Platí zásada nemo tenetur prodere seipsum ( „nikto nemôže byť nútený svedčiť vo svoj neprospech“). Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že aj keď právo nevypovedať vo svoj neprospech nie je osobitne uvedené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, je všeobecne uznanou medzinárodnou normou, ktorá predstavuje „základný prvok spravodlivého konania“.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Mgr. Juraj Smatana, Klub Strážov, Nábrežná 999/13, Považská Bystrica, juraj.smatana @ zmenazdola.sk

Ing. Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Osadné č. 65, 067 34, juro@ osadne.sk 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava, creative@ fuxo.sk 

Kontakt pre médiá: Juraj Smatana, 0907034666 

Podporte hromadnú pripomienku proti novele zákona o tajných službách

848 signatures so far

Latest signatures

  • Renáta Jurašková, Bratislava
  • Branislav Baričák, Senec
  • Dušan Valo, Bratislava
  • Peter Golis, Bratislava
  • Pavol Adam, Hriňová
See all signatures