Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

VLK žiada: 1. Zmeniť návrhy SKUEV, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú a neodôvodnene znižujú ochranu území zaradených do národnej sústavy chránených území. Požiadavka sa týka aj chránených území národnej sústavy, ktorých vyhlasovanie je predmetom prebiehajúcich legislatívnych procesov. 2. Zabezpečiť odstránenie chýb pri zmenách v stupňoch ochrany a územnom vymedzení SKUEV dôslednou kontrolou prílohy Nariadenia.

V predloženom návrhu Nariadenia, resp. jeho prílohe, sa nachádzajú chyby a zmeny, ktoré zásadným spôsobom znižujú ochranu existujúcich chránených území zaradených do národnej sústavy. Predložený dokument znižuje ochranu buď častí alebo aj celých rezervácií, dokonca aj v územiach Svetového prírodného dedičstva UNESCO, pri mnohých rezerváciách navrhuje zrušenie ochranných pasiem alebo v rozpore s prebiehajúcim procesom vyhlasovania chráneného územia znižuje stupeň jeho ochrany.

Časť navrhovaných zmien sa javí ako zámer predkladateľov a časť ako chyby, ktoré vznikli nedôsledným prístupom, každopádne ohrozenie chránených území vyplýva z ustanovenia § 27, ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého v chránených územiach, ktoré sa prekrývajú z územiami siete NATURA 2000, platí stupeň ochrany vyhlásený neskorším predpisom. V minulosti takýmto spôsobom došlo k rozmanitým chybám ako aj zníženiu rozlohy území s 5. stupňom ochrany prírody na rozlohe 8 500 ha.

Pripomienka je zásadná!

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do utorka 05. septembra 2023.

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portály Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/482

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Korešpondenčná adresa: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

HP - územia eur. významu

2196 signatures so far

Latest signatures

  • Michal Štrba, Svätoplukovo
  • Maria Schieberova, Bratislava
  • Matej Bulko, Podolie
  • Hana Kolarikova, Šurany
  • andrea kršková, nitra
See all signatures