Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka verejnosti k zámeru "Spojená Bratislava" - sanácia zamorenej oblasti a ochrana vodných zdrojov Žitného Ostrova

Hromadná pripomienka verejnosti k zámeru "Spojená Bratislava" - sanácia zamorenej oblasti a ochrana vodných zdrojov Žitného Ostrova

V prípade prisúdenia štatútu významnej investície pre zámer ,,Spojená Bratislava“ požadujeme zrealizovanie aktualizovaného komplexného monitoringu znečisťujúcich látok pochádzajúcich zo zdrojov rafinérie Apollo a prevádzky Gumon v pôde a vode. Rovnako identifikáciu celej zamorenej oblasti tak, aby bolo možné stanoviť potrebný rozsah sanačných opatrení .

Na základe informácií z monitoringu znečisťujúcich látok nameraných v pôde a vode pod plánovaným zámerom ,,Spojená Bratislava“ v rámci predchádzajúceho monitoringu v oblasti je totiž zrejmé, že rozsah a povaha kontaminácie pôdy a vody v oblasti presahuje zákonom stanovené limity jednotlivých znečisťujúcich látok, s potrebou okamžitej sanácie. Rovnako je na základe doteraz monitorovanej oblasti zrejmé, že kontaminácia z týchto zdrojov znečistenia sa už posunula aj mimo doteraz zmonitorovanú oblasť. Upozorňujeme, že zakladanie jednotlivých stavieb hlboko do podložia mení základné charakteristiky prúdenia podzemnej vody v oblasti a vytvára predpoklady na ďalšie zmeny pohybu znečisťujúcich látok, ktoré doteraz neboli analyzované.  Vytvorenie komplexnej monitorovacej siete na území Bratislavy považujeme pre blízkosť vodných zdrojov Žitného Ostrova za nevyhnutné a neodkladné.

Doterajší postup sanácie čiastkových plôch pod jednotlivými stavebnými zámermi považujeme za nekoncepčný a na základe doteraz nameraných dát aj v ostrom rozpore s verejným záujmom a hazard so zdravím obyvateľstva v lokalite. 

Tieto pripomienky považujeme za zásadné. 

Zástupcovia verejnosti: 

Mgr. Andrej Kovarik

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Ján Budaj

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

Pripomienkovaný materiál je zverejnený na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/874

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

  • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
  • Martin Dojcak, Bratislava
  • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures