Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku združenia VIA IURIS k novele stavebného zákona!

Podporte hromadnú pripomienku združenia VIA IURIS k novele stavebného zákona!

Ministerstvo dopravy a výstavby narýchlo pripravilo účelovú novelu stavebného zákona, ktorá bola predložená do pripomienkového konania v skrátenom konaní z dôvodu „naliehavého hospodárskeho záujmu“. VIA IURIS k tejto novele pripravila hromadnú pripomienku, keďže v novele sa navrhuje, aby sa pre povoľovanie výstavby tzv. strategických investícií nevyžadovalo územné konanie. Novela zároveň významne okliešťuje právne možnosti obcí ovplyvniť, aké stavby sa budú povoľovať v ich katastrálnom území.

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhuje vylúčiť vykonávanie územného konania pre tzv. strategické investície. V územnom konaní sa rozhoduje o umiestnení stavby v konkrétnom území, posudzuje sa stret realizácie stavby s inými hodnotami a záujmami (ochrana životného prostredia, urbanistické hodnoty, ochrana poľnohospodárskej pôdy, atď.). Posudzuje sa tiež súlad s územným plánom obce. K umiestneniu stavby sa vyjadrujú všetky dotknuté štátne orgány, či nedôjde k ohrozeniu iných hodnôt. Účastníci územného konania (vlastníci susedných nehnuteľností, dotknutá verejnosť podľa zákona EIA, iní účastníci ktorých práva môžu byť dotknuté) majú možnosť hájiť svoje práva a namietať podmienky umiestnenia stavby, ak je kolízna s ich záujmami. Celú túto etapu povoľovania stavby navrhuje ministerstvo dopravy a výstavby vynechať a účelovo tak stanoviť, že záujem na výstavbe „strategickej investície“ je absolútny a žiadny iný záujem v území nie vôbec potrebné zohľadňovať, rovnako ako to, či umiestnením strategickej investície nedôjde k porušeniu práv dotknutých osôb.

Ministerstvo tiež navrhuje obmedziť právomoc obcí vyjadriť sa k povoľovaniu stavieb v ich katastrálnom území (ak nie sú stavebným úradom, čo je napr. v prípade strategických investícií, ale aj iných špeciálnych stavieb) – tie sa podľa návrhu budú môcť vyjadriť len s ohľadom na súlad s ich územným plánom, pričom však ich zákonné samosprávne úlohy sú omnoho širšie. Takéto obmedzenie je v úplnom rozpore s princípom územnej samosprávy zakotvenom v ústave. Obec vôbec nebude mať dosah na to, čo sa deje v jej katastrálnom území a akú výstavbu jej tam štátne orgány povolia – ide napr. o výstavbu diaľnic, vodohospodárskych diel, banských diel, či už uvedených „strategických investícií“.

Podľa názoru VIA IURIS navrhovaná zmena významne negatívne zasiahne do práv subjektov dotknutých výstavbou „strategickej investície“. Jej motivácia je obdobná, ako v prípade schválenia zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Tam ústavný súd rozhodoval o súlade tohto zákona s Ústavou SR (Pl. ÚS 19/09) a vyhlásil niektoré časti tohto zákona za protiústavné.

VIA IURIS zásadne nesúhlasí s predloženou novelou, a preto k nej pripravilo hromadnú pripomienku. Prosíme vás o podporu. Ak budeme mať do piatku 500 podpisov, budeme mať právo o našich pripomienkach rokovať s ministerstvom.

Znenie navrhovanej novely stavebného zákona a hromadnej pripomienky je zverejnené aj na webstránke Portálu právnych predpisov.

Celé znenie hromadnej pripomienky je možné si stiahnuť tu

Do piatku 11. septembra 2015 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov. Prosím, pomôžte nám a povedzte o pripomienke aj svojim známym, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby o našich pripomienkach.   

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Zástupcovia verejnosti:

Imrich Vozár, VIA IURIS

Eva Kováčechová, VIA IURIS

Podpíšte, prosím, hromadnú pripomienku. Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby sme vás informovali o ďalšom vývoji v novele a ďalších aktivitách VIA IURIS. 

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

  • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
  • Alena,Kleinova,Piešťany
  • Martina,Meňhart,Prievidza
  • Peter,Lajda,Bratislava
  • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures