Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Pripomienka k programu verejných prác 2017 - 2019

Pripomienka k programu verejných prác 2017 - 2019

Týmto podávam pripomienky k materiálu „Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2017 až 2019“ (rezort. č. 08350/2016/B830-SBPMR, číslo legislatívneho procesu LP/2016/687), ktorý na medzirezortné pripomienkové konanie predložilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 11. 7. 2016 - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/687


Zo zoznamu v Rozvojovom programe priorít verejných prác na roky 2017 až 2019 žiadam vyradiť projekt (verejnú prácu)
·        VODNÉ DIELO SLATINKA
číslo verejnej práce: 610
cena celkom: 135 942,01 tisíc eur
zdroj financovania: rozpočet Európskej únie – Operačný program Kvalita životného prostredia
predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
pretože nespĺňa náležitosti na zaradenie do rozvojového programu priorít verejných prác
z týchto dôvodov:  

1)      Vodné dielo Slatinka bolo v rámci prípravy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) z návrhu operačného programu menovito vyradené. V zmysle stanovísk Európskej komisie majú byť z OP KŽP financované prioritne zelené udržateľné opatrenia, nie výstavba vodných nádrží.
2)      Vodné dielo Slatinka nie je v takej etape technickej prípravy, ktorá by umožňovala začatie stavby v roku 2017 resp. do roku 2019, pretože v súčasnosti nedisponuje ani platným záverečným stanoviskom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ani územným ani stavebným povolením. V mieste realizácie nie je ukončené majetkové vysporiadanie a miestna komunita dôrazne nesúhlasí s výstavbou nádrže s negatívnym vplyvom na životné prostredie celého územia.
3)      Návratnosť financií na výstavbu vodného diela Slatinka je viac ako 450 rokov, pričom štátna expertíza pred 19 rokmi posudzovala iný stavebný zámer, ako je prezentovaný investorom dnes. Existujú aj vážne výhrady voči jej environmentálnym a sociálnym negatívnym vplyvom stavby.
Týmto sa stotožňujem s pripomienkou na vyradenie vodného diela Slatinka, ktorá bola uplatnená na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/687/hromadne-pripomienky/zobraz

V prípade, ak ministerstvo nevyhovie týmto pripomienkam, žiadam o zvolanie rozporového konania. Na prerokovanie pripomienky splnomocňujem týchto zástupcov verejnosti:
-        Ing. Martina Barancová Paulíková, Sokolská 280/11, 960 01 Zvolen
-        Ing. Alexander Vágner, Kremnická 1, 960 01 Zvolen
-        Ing. Roman Havlíček, Javorová 3, 974 01 Banská Bystrica
-        Ing. Martin Tóčik, Pražská 10, 960 01 Zvolen

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

  • Lucia Krištofíková,Trnava
  • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
  • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
  • Michal Oravec,Bratislava
  • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures