Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte Pripomienky k návrhu plánu manažmentu povodí! [PODPISOVÁ AKCIA UŽ BOLA UKONČENÁ]

Podporte Pripomienky k návrhu plánu manažmentu povodí! [PODPISOVÁ AKCIA UŽ BOLA UKONČENÁ]

Napriek investíciám a opatreniam sa na Slovensku za posledných šesť rokov zhoršil ekologický stav viac ako 40 % vodných útvarov. Ďalšie zhoršenie hrozí kvôli priehradám a elektrárňam, ktoré plánuje ministerstvo životného prostredia napriek odporu miestnych komunít. Príkladom je kontroverzné vodné dielo Slatinka pri Zvolene či množstvo malých vodných elektrární na Hrone, Váhu aj Dunaji. Tieto stavby sú súčasťou návrhu Vodného plánu Slovenska, ktorý schváli vláda SR do konca tohto roka. Pred tým ho zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR na pripomienkovanie a to v termíne do 22. 6. 2015. Pomôžte nám presadiť vylúčenie škodlivých stavieb z vodného plánu a presadiť zelené opatrenia na ochranu vôd.

Znenie celých pripomienok nájdete TU

Žiadame ministerstvo, aby stiahlo materiály z pripomienkovania a aby ich prepracovalo v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, v súlade s Koncepciou na ochranu vodných zdrojov Európy a v zmysle čl. 14 Smernice o vode aj za účasti zainteresovanej verejnosti.

V Návrhoch plánov manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Visly resp. v podrobnejších programoch žiadame:  

  • dopracovať plánovacie dokumenty tak, aby boli adresné, zrozumiteľné a transparentné, aby obsahovali konkrétne a efektívne programy opatrení a boli použiteľné pre štátnu vodnú správu, samosprávy, znečisťovateľov aj verejnosť;
  • vyradiť z plánov výhľadový infraštruktúrny projekt VD Slatinka (vrátane MVE Slatinka) a VN Tichý potok;
  • vyradiť z plánov všetky ďalšie výhľadové infraštruktúrne projekty, pri ktorých neboli vykonané žiadne environmentálne posúdenia (SEA/EIA) – najmä vodná elektráreň Sereď, PVE Ipeľ, využitie hydroenergetického potenciálu Dunaja nad Bratislavou;
  • vypustiť z plánov manažmentu povodí program výstavby malých vodných elektrární (MVE) navrhnutý v strategickom dokumente „Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ resp. v jej aktualizácii;
  • definovať tzv. NO – GO zóny pre výstavbu MVE – definovať úseky vodných tokov a vodné útvary, kde nebude možné umiestňovať MVE;
  • prepracovať ekonomickú analýzu v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode, o.i. dopracovať analýzu efektivity nákladov;
  • dopracovať program opatrení o opatrenia na riešenie problematiky odstraňovania sedimentov z existujúcich vodných nádrží aj vodných tokov, opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, osobitne prvky zelenej infraštruktúry, ktoré majú potenciál pôsobiť synergicky na zlepšenie stavu vôd, biodiverzitu, adaptáciu na klimatické zmeny a pod., opatrenia na riešenie problému „pečatenia“ pôdy a zasakovania vody v urbanizovanom prostredí, opatrenia na riešenie problému ťažby štrkov a opatrenia na riešenie problémov miest a obcí – napr. skládky priemyselných aj iných odpadov (osobitne v oblastiach so zásobami pitnej vody, napr. Žitný ostrov), znečistenie domových studní, znečisťovanie vôd v dôsledku hospodárskych aktivít (napr. priemyselné prevádzky, farmy, nové vodné stavby na tokoch), nedostatok vody, znečistenie vôd na kúpanie a pod.

Vodný plán pozostáva z Plánov manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Visly, ktoré sú doplnené podrobnejšími programami na budovanie malých vodných elektrární, ochranu pred povodňami, na rozvoj vodovodov a kanalizácií. Ide o materiály v celkovom rozsahu viac ako 11 tisíc strán – nájdete ich na www.vuvh.sk/rsv2 . Hoci sa týkajú všetkých obyvateľov Slovenska, ministerstvo nie je veľmi aktívne pri informovaní o možnostiach pripomienkovania. Mimovládne organizácie preto urobili štyri verejné prerokovania, výstupy z nich nájdete TU

Pripomienky k dokumentom môžete uplatniť do 22. 6. 2015 aj individuálne a to buď poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava alebo emailom na katarina.karasova@enviro.gov.sk Pripomienky musia obsahovať meno, priezvisko a adresu u fyzickej osoby, resp. názov a sídlo u právnickej osoby.

 

Za autorov pripomienky za podporu ďakuje

Ing. Martina Barancová Paulíková, Združenie Slatinka

Podporte pripomienky k Návrhu plánu manažmentu povodí!

1035 signatures so far

Latest signatures

  • JUDr. Mgr.Ladislav Rovinský, Košice
  • Peter Čuba, Sabinov
  • Ing.Martin Božko, Banská Bystrica
See all signatures