Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Otvorený list – výzva na posilnenie informovaného a zákonného rozhodovania v ochrane prírody a krajiny

Otvorený list – výzva na posilnenie informovaného a zákonného rozhodovania v ochrane prírody a krajiny

Výzva vedcov predsedovi vlády, ministrovi životného prostredia a predsedovi výboru pre NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na posilnenie informovaného a zákonného rozhodovania o ochrane prírody a krajiny

Vážený pán

Ing. Peter Pellegrini

predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

premier@vlada.gov.sk

uvsrinfo@vlada.gov.sk

podatelna@vlada.gov.sk

 

Ing. László Sólymos

podpredseda vlády SR a minister

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

minister@enviro.gov.sk

podatelna@enviro.gov.sk

 

Mgr. Peter Antal

predseda

Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

peter_antal@nrsr.sk

pzp@nrsr.sk

 

Vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážený pán predseda výboru NR SR,

 

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v mene vedcov, ktorí sa venujú základnému i aplikovanému výskumu a monitoringu v chránených územiach, s výzvou na podstatné posilnenie informovaného, zákonného a účinného rozhodovania vo veciach ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Ochrana prírody a krajiny je stále dôležitejším prierezovým odborom, ktorý čoraz viac závisí od dostupnosti a kvality aktuálnych výsledkov výskumu a monitoringu. Rozhodovanie a výkon orgánov verejnej moci v tomto odbore si viac ako inde žiada sústavné, komplexné a koordinované úsilie, vychádzajúce zo štyroch základných východísk:

  • fakty, dôkazy a najlepšie dostupné vedecké poznatky o štruktúre a fungovaní populácií, spoločenstiev, ekosystémov a krajiny, neskreslené ideológiami, propagandou ani marketingom a PR,
  • pevné rámce jasných, jednoznačných a vymáhateľných zákonov,
  • cielená starostlivosť (manažment) o prírodu podľa najlepšej dostupnej praxe v odbore s primeraným využitím ekonomických nástrojov,
  • aktívna účasť verejnosti vrátane kľúčových partnerov.

Ochrana prírody a krajiny už dávno prestala byť vecou obmedzeného okruhu odborníkov či mimovládnych organizácií a stala sa dôležitým verejným záujmom, ktorý pomáha napĺňať jedno zo základných práv ľudí – právo na zdravé životné prostredie.

Aj preto práve informované a zákonné rozhodovanie vo verejnom záujme v ochrane prírody a krajiny je pre jej legitímnosť a dôveryhodnosť kľúčové. Veď už zo zákona musia rozhodnutia a stanoviská orgánov a organizácií ochrany prírody a krajiny vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci (správny poriadok) či z najnovších poznatkov spoločenských, prírodných a technických vied a poznatkov o stave životného prostredia (stavebný zákon), poslúchajúc pritom o. i. jeden z ústredných princípov práva EÚ – princíp predbežnej opatrnosti. Nás vedcov ako producentov a zároveň kritických preskúmavateľov vedeckých poznatkov sa preto veľmi citlivo dotýka neklesajúce množstvo prípadov, kedy orgány verejnej moci na tieto princípy viac či menej nedbajú a aké dopady má táto nedbanlivosť na našu prírodu i spoločnosť. Zvlášť ak sa to deje v roku, kedy si pripomíname storočnicu inštitucionalizovanej štátnej ochrany prírody na Slovensku, a ak je aktérom aj jeden z najvyšších predstaviteľov zákonodarnej moci v štáte. Ide o nedávny prípad „dvojkoľajného“ odsúhlasovania pripravovanej rekonštrukcie a prístavby Chaty pod Chlebom v jadre Národného parku Malá Fatra, pri ktorom o. i. nebol rešpektovaný schválený program záchrany tetrova hlucháňa, ani stanovisko územne príslušnej správy národného parku a ani vedecké poznatky biológov vrátane niektorých signatárov tejto výzvy. Známy je však aj prípad rekonštrukcie chaty v lokalite Lenivá v Národnom parku Nízke Tatry, zámer výstavby heliportu na Štrbskom Plese v Tatranskom národnom parku, prípady živelnej urbanizácie v Území európskeho významu Turiec a Blatnický potok a mnohé iné. Pritom Vy sám, pán minister, už viac rokov proklamujete, že situácia v národných parkoch sa musí zmeniť.

 

Vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážený pán predseda výboru NR SR,

 

z vyššie uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vo svojej právomoci prijali systémové opatrenia na účinné a transparentné riešenie opísaných problémov, ktoré by

  • posilnilo personálne kapacity v rezorte (viac miesta pre ľudí odborne i morálne kompetentných, žiadne pre nekompetentných, pre politické či lobistické zásahy do odborného rozhodovania, pre rozhodovanie v strachu zo straty zamestnania a p.),
  • účinnejšie motivovalo orgány a organizácie rozhodovať na základe faktov i princípu predbežnej opatrnosti a dôsledne vymáhať zákon,
  • zabránilo konfliktom záujmov,
  • zabezpečilo, aby aj v ochrane prírody a krajiny zákon platil pre všetkých rovnako.

 

Našu úlohu vytvárať, kriticky preskúmavať a aplikovať vedecké poznatky v praxi a poskytovať rozhodovacej a výkonnej moci i verejnosti otvorenú a kritickú spätnú väzbu si hodláme plniť prinajmenšom tak ako doteraz.

 

Signatári:

doc. Ing. Peter Urban, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Ing. Ján Topercer, CSc., Botanická záhrada, Univerzita Komenského, pracovisko Blatnica

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Ing. Martin Mikoláš, PhD., Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha, ČR

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, PhD., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

RNDr. Judita Kochjarová, CSc., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita, Zvolen

Mgr. Pavel Širka, PhD., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita, Zvolen

RNDr. Andrej Mock, PhD., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

RNDr. Monika Balogová, PhD., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

RNDr. Martina Škodová, PhD., Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

doc. Ing. Karol Ujházy, PhD., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita, Zvolen

RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

Mgr. Peter Mikulíček, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

RNDr. Ján Kliment, CSc., Botanická záhrada, Univerzita Komenského, pracovisko Blatnica

Mgr. Marek Slovák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava a Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha, ČR

RNDr. Robert Kanka, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Mgr. Ľudmila Černecká, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

Mgr. Benjamín Jarčuška, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

RNDr. Daniel Dítě, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

prof. RNDr. Michal Horsák, PhD., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita, Zvolen

Mgr. Kristína Švolíková, PhD., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr. Lucia Rubáčová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

RNDr. Jozef Lukáš, CSc., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr. Radovan Václav, PhD., Ústav zoológie SAV, Bratislava

Mgr. Anna Bérešová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr. Karolína Sobeková, PhD., Bratislavské regionálne ochranárske združenie v Bratislave

doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., Parazitologický ústav SAV, Košice

Mgr. Peter Kučera, PhD., Botanická záhrada, Univerzita Komenského, pracovisko Blatnica

Ing. Richard Hrivnák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

 

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Podporte otvorený list vedcov!

696 signatures so far