Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Petícia za vyňatie doplnkov zo Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja [PETÍCIA UKONČENÁ]

Petícia za vyňatie doplnkov zo Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja [PETÍCIA UKONČENÁ]

Žiadame Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby vyňalo doplnky týkajúce sa zámeru Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I zo Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Konkrétne žiadame Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 1. Vyňať podbod 7.2.5 ktorý znie:
  7.2.5      V návrhovom období realizovať preložku železničnej trate č. 122 III. kategórie             v úseku Nováky – Koš.
 2. Vyňať podbod 8.2.8, ktorý znie:
  8.2.8      V návrhovom období realizovať preložku toku rieky Nitra v úseku Nováky – Koš. v súbehu s preložkou železničnej trate č. 122

Odôvodnenie:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre zámer „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I“ nie je ukončené na národnej ani na medzinárodnej úrovni. Ministerstvo životného prostredia SR podľa rozsahu hodnotenia určeného podľa §30 ods. 1, 2, 3 Zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky“ zo dňa 16.11.2017 určilo pre podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a všetky varianty riešené v zámere. V prípade schválenia navrhovaných zmien by bol nulový variant v rozpore s územným plánom.

 

Ťažbou uhlia v 12. ťažobnom poli majú byť dotknuté Nováky, Opatovce nad Nitrou a Koš. Ťažba 12. ťažobného poľa si vyžiada preložku nasledovných líniových prvkov miestnej infraštruktúry:

 1. rieka Nitra,
 2. železničná trať na úseku Nováky s jej napojením na železničnú vlečku VOP Nováky,
 3. vysokotlaký plynovod (SPP a VOP), 
 4.  metalický kábel ŽSR a optické káble Orange a Slovak Telekom
 5.  elektrické vedenie VNN .

Predpokladané náklady súvisiace s uvoľnením povrchu 12. ťažobného poľa v DP Nováky I. sú v závislosti od zvolených alternatív preložiek rieky Nitra a dopravného napojenia cintorína v Laskári v rozmedzí 27,8 – 30,2 mil. EUR.  Ďalšie náklady vzniknú v súvislosti s otvárkou bane a realizáciou ťažobných prác. Tieto finančné prostriedky by mali byť použité na udržateľný rozvoj regiónu.

 

Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR a Útvar hodnoty za peniaze MF SR konštatujú v revízii výdavkov na životné prostredie z júla 2017, že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné benefity vo výške 500 mil. eur ročne a nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 mil. eur ročne. Z monitorovaných priemyselných firiem elektrárne v Novákoch spaľujúce domáce hnedé uhlie produkujú až 72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc. Utlmenie ťažby by znížilo emisie CO2 o 5%.

 

Osoba určená na styk s orgánom verejnej správy: Ing. Juraj Melichár, CEE Bankwatch Network/Priatelia Zeme-CEPA, Moyzesova 26, Pezinok

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures