Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

LZ VLK predkladá zásadné pripomienky k návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.

 LZ VLK navrhuje úpravu vybraných paragrafov tak, aby v prísne chránených územiach, ktoré majú najvyšší 5. stupeň ochrany, bola zabezpečená ochrana prirodzených procesov a ich nerušený priebeh. Je kľúčové, a to i z hľadiska predchádzania poškodzovania prírodných hodnôt, zabezpečiť v krajine reálnu existenciu chránených území, v ktorých bude umožnený prirodzený vývoj geobiologického spoločenstva s vylúčením zámerných ľudských zásahov.

Takéto bezzásahové územia, s 5. stupňom ochrany prírody, majú mimoriadny význam z hľadiska vytvárania a upevňovania siete ekologických väzieb a slúžia ako reálne fungujúce biocentrá s nerušeným priebehom evolučných procesov.  Zároveň požadované úpravy umožnia i praktické odlíšenie chránených území určených a ponechaných na prirodzený vývoj geobiologického spoločenstva od chránených území s nižším stupňom ochrany, v ktorých sú možné rôzne formy manažmentu. Požiadavku rozdelenia chránených území do dvoch navzájom od seba odlíšiteľných kategórií – chránené územia bez zasahovania ponechané na prirodzený vývoj a chránené územia manažované v prospech vybraných chránených druhov, biotopov, či z dôvodu udržania typickej krajinnej štruktúry – podporilo svojim podpisom v petícii zorganizovanej VLK-om viac ako 100 000 občanov Slovenska.

 

Pripomienka je zásadná!

 

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do stredy 08. marca 2023.

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portály Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/67

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Korešpondenčná adresa: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310

 

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Zákon o ochrane prírody

2210 signatures so far

Latest signatures

  • Dušan Majer, Kriváň
  • Tomas Kocis, Presov
  • Marta Jančušová, Liptovský Ondrej
See all signatures