Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Dokumenty / Ministerstvo výstavby pripravuje rozšírenie vyvlastňovania a zúženie účastníctva občanov
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Ministerstvo výstavby pripravuje rozšírenie vyvlastňovania a zúženie účastníctva občanov

Pracovný text, 2007-07-11
Dostal sa ku mne pred minutkou pripravovany material ministerstva vystavby.
Po tom, ako ministerstvu dopravy s pozehnanim opozicie presla novela
urychlovania vyvlastnenia pre dialnice a cesty, legislativci nelenia a
pripravil hned "update".

Podstatnych zmien je velmi vela (a je to zamer menit legislativu, ktora je
ucinna este len 10 dni):

- To, co platilo pre dialnice, ma rozsirit aj na ostatne zamery, tzv.
"strategicke" stavby.

- Postup vyvlastnovania, ktory bol prijemne lahky pre investora a velmi
nevyhodny pre vlastnika sa este viac pritvrdi pre vlastnika a investor sa uz
vlastne ani nemusi obtazovat a vobec sa zaoberat, komu vobec pozemok pre
jeho "strategicky" zamer patri. Napr. tam najdete, ze vlastnik sa ma chodit
pozerat na uradnu tabulu a prihlasit sa sam. Odvolanie nema odkladny ucinok
a sud nemoze odlozit vykonatelnost. O vyske nahrady sa nemoze polemizovat.
To sa meni aj v pripade vystavby dianic.

- Strategickou je aj taka buduca stavba, pre ktoru staci, ze o nej vlada
rozhodne, ze je dolezita na zabezpecenie verejnych potrieb.

- No a samozrejme, su tam ustanovenia o tom, ze zainteresovana verejnost ma
postavenie zucastnenej osoby.

Nedari sa mi zatial najst primarny zdroj tejto novely. K mailu prikladam
dokument, a na konci tohto mailu nasleduje vyber najkontroverznejsich
ustanoveni - ano, je ich tak vela. Dobre si ich pozrite, ak vlastnite nejaky
pozemok, byt alebo dom. (Pokojne aj s Bezdedom).

Uf, tak to je velmi neprijemna letna nadielka, stavame sa hrackami v rukach
nasej vlady.

Nejaky napad ci nazor?

Je to velmi sporna novela, ale chural to ma vyskusane, ze to prejde. Celkom
sa viem vzit do koze motoristov, ktori zmeny legislativy pre vystavbu
dialnic na ukor vlastnikov ticho tolerovali. A zrejme je to "vacsina".
Tentoraz sa vsak tyka kohokolvek, kto ma zaujimavy "pozemok" - a neda sa
predvidat na aky ucel, preco a pre koho. Spolu s tradicnym nezaujmom o
uradnu tabulu, povinnostou vlastnika aktivne sa prihlasit do
vyvlastnovacieho konania ak si chce uplatnit nejake(?) svoje prava - a na
druhej strane odstranenim povinnosti investora sa vobec vaznejsie zaoberat
otazkou, ze komu vlastne cudzi pozemok patri --- sa mame na co tesit.Vyber niektorych pikosiek:


(2) Ak podmienky na umiestnenie strategickej stavby nie sú určené schváleným
územným plánom zóny, 4) uskutoční sa územné konanie podľa osobitného
predpisu.

(6) V návrhu na začatie konania navrhovateľ neuvádza zoznam účastníkov
konania ani označenie pozemkov podľa osobitného predpisu.

(7) Ak je strategický pozemok lesným pozemkom, územné rozhodnutie možno
vydať aj bez súhlasu vlastníka alebo správcu a bez záväzného stanoviska
príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

(8) Ak by stavebná činnosť na strategickom pozemku mohla sťažiť alebo
znemožniť budúcu realizáciu strategickej stavby, stavebný úrad môže
rozhodnúť o stavebnej uzávere podľa osobitného predpisu.

(3) Navrhovateľ nie je povinný preukazovať, že sa pokúsil o získanie práva k
strategickému pozemku alebo k stavbe na ňom postupom podľa osobitného
predpisu.

(5) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie na prerokovanie návrhu iba
vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho
pojednávania.

(1) V odvolaní proti rozhodnutiu o vyvlastnení musí byť uvedené, či
smeruje proti
a) výroku o predmete, rozsahu a účelu vyvlastnenia,
b) výroku o výške náhrady a spôsobe jej úhrady,
c) inej časti výroku rozhodnutia o vyvlastnení, ktorá musí byť v
odvolaní vymedzená.

(2) Odvolanie, ktoré podľa jeho obsahu nebolo podané z dôvodov uvedených
v ods. 1 písm. a), nemá odkladný účinok na rozhodnutie v časti o predmete,
rozsahu a účele vyvlastnenia.

(3) Ak bolo odvolanie podané z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. a) a
zároveň z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. b) alebo c), odvolací orgán môže
rozhodnúť v časti týkajúcej sa skutočností uvedených v ods. 1 písm. a)
samostatným rozhodnutím.

(4) Odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu vydanému v spoločnom
konaní nemá odkladný účinok vo vzťahu k inému účastníkovi konania, ktorý
odvolanie nepodal.

(2) Každý, kto strategický pozemok alebo stavbu na ňom užíva, je povinný
umožniť znalcovi vykonať miestnu ohliadku strategického pozemku alebo stavby
na ňom za účelom získania podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku

(3) Výška náhrady určená podľa odsekov 1 a 2 je záväzná pre celé
vyvlastňovacie konanie, ak nie je ďalej ustanovené inak.

§ 19 Ak je proti právoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení podaná žaloba podľa
osobitného predpisu 25), vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení nemožno
odložiť.

§ 20 Na účely tohto zákona je dôkazom o zisťovaní vlastníka strategického
pozemku alebo stavby na ňom doklad o jeho zisťovaní v registri podľa
osobitného predpisu 26) a verejná vyhláška, ktorá obsahuje výzvu na
prihlásenie sa vlastníka strategického pozemku

§ 22 Lehoty ustanovené v osobitných predpisoch 27) v prospech účastníka
konania možno rozhodnutím príslušného orgánu skrátiť...
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

§ 27a znie:

"27a

Zainteresovaná verejnosť podľa § 26 a 27 má v konaniach podľa cestného
zákona27) a podľa stavebného zákona,28) v ktorých predmetom konania je
strategická stavba,34a) postavenie zúčastnenej osoby.34b)".(1) Inou strategickou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba, o
ktorej vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") rozhodne, že jej
realizácia je vo verejnom záujme.

(2) Vláda môže rozhodnúť podľa odseku 1, ak ide o stavbu
c) nevyhnutnú pre zabezpečenie iných dôležitých verejných potrieb.


(5) Doba platnosti osvedčenia je tri roky. Ak hrozí vznik závažnej ujmy,
ministerstvo môže na písomnú žiadosť držiteľa osvedčenia doručenú najmenej
30 dní pred uplynutím doby platnosti osvedčenia predĺžiť dobu platnosti
osvedčenia o jeden rok, a to aj opakovane.


(1) Umiestnenie diaľnice sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej
technického riešenia v mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase
spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady
investor diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.

(2) Ak podmienky na umiestnenie strategickej stavby nie sú určené schváleným
územným plánom zóny, 4) uskutoční sa územné konanie podľa osobitného
predpisu. 9)

(3) Podkladom pre územné konanie o umiestnenie strategickej stavby je
územnoplánovacia dokumentácia. Ak ku dňu začatia územného konania nie je
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, podkladom je,
a) ak ide o diaľnice, okrem spracovaných územnoplánovacích a
existujúcich iných podkladov aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou,
b) ak ide o iné strategické stavby, urbanistická štúdia.


(1) Dňom zápisu vlastníckeho práva držiteľa osvedčenia k strategickému
pozemku alebo k stavbe na ňom do katastra nehnuteľností zanikajú k nim práva
tretích osôb...


(1) Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely alebo konania o vyňatie lesného pozemku na iné
účely ako na plnenie funkcií lesov, ak ide o strategický pozemok, je len
držiteľ osvedčenia.

(2) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesného pozemku podľa odseku
1 nemusí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného
pozemku.