Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Skupinová petícia Európskemu parlamentu podľa článku 194 Zmluvy o ES

Skupinová petícia Európskemu parlamentu podľa článku 194 Zmluvy o ES

Plný text skupinovej petície, adresovanej Európskemu parlamentu, týkajúcej sa pezinskej skládky.
K tejto skupinovej petícii sa môžete pripojiť vyplnením formulára na adrese www.ekoforum.sk/peticia/pezinok-epEuropean Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

V Pezinku, dňa 10.9.2008

Skupinová petícia Európskemu parlamentu podľa článku 194 Zmluvy o ES


1. Osoby podávajúce skupinovú petíciu:
Osoby uvedené v Prílohe č. 1


2. Predkladateľ skupinovej petície
Mgr. Zuzana Čaputová, Slovenská republika, Mierová ul. č. 8, 902 01 Pezinok,
caputova@changenet.sk, 0905 11 11 31

Ing. Jaroslav Pavlovič, Slovenská republika, Sládkovičova 33, 902 01 Pezinok,

3. Špecifikácia predmetu petície

Osoby skupinovej petície predkladajúce túto petíciu prostredníctvom svojho spoločného predkladateľa sú zväčša obyvateľmi mesta Pezinka a vyjadrujú svoj nesúhlas v pokračovaní výstavby skládky na spracovanie odpadov v tomto meste označenej aj ako „Nová jama“ (ďalej len „nová skládka“), z dôvodov závažného nesúladu v postupe slovenských štátnych orgánov s normami komunitárneho environmentálneho práva v rámci procesu schvaľovania novej skládky, následkom čoho došlo k neodstrániteľnému zásahu a následnému porušeniu práv Európskeho občana tak ako je uvedené nižšie v tejto petícii.
Konanie pred príslušnými štátnymi orgánmi v prípade schvaľovania novej skládky prebiehalo v dvoch fázach.
Prvá fáza je označená ako územné konanie, v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby, v tomto prípade skládky a ktorého výsledkom je vydanie tzv. územného rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby). V rámci tohto konania bolo nevyhnutné, aby dotknutá verejnosť mala možnosť prejaviť svoje námietky a pripomienky proti umiestneniu novej skládky, nakoľko táto je kapacitne určená až na 792 000 ton odpadu, a ročne môže byť uložených až 65 000 ton odpadu, pričom jej vzdialenosť od prvých obydlí obyvateľov mesta Pezinok je len 280 metrov. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v meste Pezinok sa nachádza aj druhá skládka odpadov, tzv. „stará skládka“, ktorá je umiestená len 150 metrov od prvých obydlí obyvateľov mesta s miliónmi ton starého odpadu (túto skutočnosť však uvádzame len za účelom dokreslenia súčasného skutkového stavu, pričom táto petícia je nasmerovaná proti stavbe novej skládky), čo ešte viac podporovalo záver, o tom, že účastníkmi tohto územného konania mali byť aj všetci občania mesta Pezinok, ktorí budú novou skládkou bezprostredne dotknutí. Príslušný štátny orgán však vylúčil z tohto konania všetkých účastníkov (dotknutých občanov mesta Pezinok) okrem stavebníka, čím im znemožnil uplatniť akékoľvek námietky alebo pripomienky proti umiestneniu novej skládky a teda proti začatiu výstavby novej skládky v meste Pezinok.
Vzhľadom na vylúčenie všetkých účastníkov z tohto konania okrem stavebníka, čo však považujeme za absolútne neprípustné a v rozpore s normami Európskej únie sa občania, ktorí boli z územného konania vylúčení domáhali sprístupnenia uvedeného územného rozhodnutia vydaného štátnym orgánom na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko bolo pre nich opodstatnené dozvedieť sa obsah rozhodnutia, ktoré bude mať v konečnom dôsledku pre nich nepriaznivé účinky. Príslušný štátny orgán im odmietol v tejto fáze územné rozhodnutie sprístupniť, dokonca odmietol uviesť, či toto rozhodnutie zásadného významu bolo vôbec vydané. V súčasnosti je územné rozhodnutie právoplatné. Vylúčení účastníci územného konania uplatňujú právo na preskúmanie zákonnosti svojho vylúčenia z územného konania žalobou na príslušnom súde.
V rámci druhej fázy schvaľovania výstavby novej skládky, v ktorej rozhodoval iný štátny orgán, označenej ako konanie o vydanie integrovaného povolenia (v ktorom štátny orgán určuje podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľuje nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia) štátny orgán umožnil dotknutým občanom účasť v tomto konaní. Avšak ich účasť mala len čisto formálny charakter, nakoľko pri vznesení akýchkoľvek námietok proti vydanému územnému rozhodnutiu im bolo oznámené, že nie je možné na tieto ich námietky a pripomienky prihliadať, nakoľko ich mali vzniesť už v prvej fáze schvaľovania, t.j. v územnom konaní (v konaní o vydanie územného rozhodnutia). Z vyššie uvedeného je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že tento postup nebolo možné dodržať, nakoľko nikto okrem stavebníka nebol účastníkom územného konania, teda nikto okrem stavebníka nemohol žiadne námietky alebo pripomienky v územnom konaní vzniesť. Pritom je absurdné sa domnievať, že by takéto námietky alebo pripomienky proti výstavbe novej skládky vznášal samotný stavebník.
Príslušný štátny orgán ďalej v rámci predmetného konania o vydanie integrovaného povolenia porušil aj ďalšie práva týchto osôb vyplývajúce z dotknutých predpisov komunitárneho environmentálneho práva tým, že nedodržal procesnú lehotu 30 dní určenú na vyjadrenie účastníkov konania k predloženej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, ktorá sa stala úplná až po doručení územného rozhodnutia zo strany stavebníka. Tento štátny orgán totiž realizoval ústne pojednávanie (ústne pojednávanie nasleduje až po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov k úplnej žiadosti) hneď na 4. deň po kompletizácii žiadosti, naviac na deň 31.12.2007, čo je síce v Slovenskej republike pracovný deň, kedy však prevažná časť obyvateľstva nepracuje v dôsledku prípravy osláv Nového roka, čo je v Slovenskej republike dokonca štátny sviatok. Územné rozhodnutie dotknutým občanom ani v tejto fáze nesprístupnil s odôvodnením, že stavebník ho označil za obchodné tajomstvo. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že rozhodnutie vydané v rámci územného konania je právnym aktom orgánu verejnej správy, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme, ktorý sa vydáva vo verejnom záujme a teda jeho označenie za dokument obsahujúci obchodné tajomstvo nemá žiadne opodstatnenie. Takýto postup neumožňuje žiadne ustanovenie žiadneho právneho predpisu platného v Slovenskej republike.
Rozhodnutie vydané v konaní o vydanie integrovaného povolenia, ktoré je už právoplatné, bolo napadnuté dotknutými občanmi ako účastníkmi tohto konania mimoriadnym opravným prostriedkom v rámci administratívneho konania a zároveň bolo napadnuté na príslušnom súde žalobou o preskúmanie zákonnosti tohto administratívneho rozhodnutia. V tejto žalobe bol zároveň navrhnutý odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia, keďže jeho právoplatnosť a vykonateľnosť predstavuje pre stavebníka jediný možný nástroj, na základe ktorého môže dokončiť novú skládku. Ak totiž nová skládka bude dokončená a uskladní sa na nej prvý odpad vytvorí sa stav, kedy už bude veľmi obtiažne vrátiť dotknuté územie do pôvodného stavu a preto aj prípadný úspech týchto navrhovateľov vo vyššie uvedených konaniach nebude pre nich predstavovať dostatočnú právnu a faktickú satisfakciu. Likvidácia už uskladneného odpadu by totiž v tomto prípade mohla znamenať ešte väčšiu ekologickú katastrofu ako jeho ponechanie na území už vybudovanej novej skládky.
Tak ako vyplýva z vyššie uvedeného výsledkom uvedených dvoch konaní je, že bolo úplne vyhovené návrhom stavebníka bez akejkoľvek možnosti obyvateľov dotknutého územia uplatniť akékoľvek námietky alebo pripomienky proti výstavbe novej skládky. Vzhľadom na túto skutočnosť a aroganciu štátnej moci v tomto prípade sa začalo s výstavbou novej skládky, a to aj napriek nesúhlasu osôb, ktoré budú najviac dotknuté prevádzkou tejto skládky.
Na zdôraznenie absolútnej priority tohto prípadu je potrebné ešte zdôrazniť, že existencia dvoch skládok situovaných v tak bezprostrednej blízkosti našich obydlí a centra mesta bohužiaľ má a bude mať zdrvujúci nepriaznivý efekt nielen na naše životné prostredie, ale aj na zdravie naše a čo je v konečnom dôsledku najhoršie, našich budúcich generácii. Stojí za povšimnutie, že už v súčasnosti bol v našom meste zistený vyšší výskyt niektorých rakovinových ochorení, ktoré sa obvykle vyskytujú v blízkosti skládok ako napr. zhubných nádorov pečene a vnútropečeňových žlčových ciest, zhubný nádor prostaty, zhubný nádor močového mechúra, zhubných nádorov mozgu, myeloickej leukémie, zvýšený výskyt zhubného nádoru krčku maternice a obličiek a reprodukčných porúch žien. Je teda zrejmé, že ide o fakty a nie o nepodložené tvrdenia. Aj napriek týmto alarmujúcim skutočnostiam nedošlo v súčasnosti k náprave, práve naopak stávame sa svedkami tohto, ako dochádza v pokračovaní prác na novej skládke, ktorej rozmery sú zhodné s veľkosťou 11,5 futbalových ihrísk s hĺbkou 4 poschodového bytového domu.
Na základe dôvodov vyššie uvedených sme sa rozhodli obrátiť sa na Vás s našou petíciou.

4. Špecifikácia porušených práv občanov EÚ postupom slovenských štátnych orgánov špecifikovaných v bode 3.

• porušenie práva efektívne uplatniť námietky alebo pripomienky proti výstavbe a umiestneniu novej skládky,
• porušenie práva na informácie z dôvodu nesprístupnenia územného rozhodnutia,
• porušenie práva na ochranu súkromia,
• porušenie práva na priaznivé životné prostredie.

5. Okruh porušených noriem environmentálneho komunitárneho práva postupom slovenských štátnych orgánov špecifikovaných v bode 3.

Postupom slovenských štátnych orgánov v uvedených konania došlo k porušeniu nasledovných noriem komunitárneho environmentálneho práva a to:

• Dohovoru OSN/EHK o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len "Aarhuský dohovor"), ktorý sa stal súčasťou Komunitárneho práva a to rozhodnutím Rady zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, (a to najmä porušenie jeho čl. 6 ods. 4, 6, 8 a 9),
• Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, (a to najmä porušenie čl. 3),
• Smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch, (a to najmä porušenie čl. 4),
• Smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, (a to najmä porušenie čl. 3, čl. 15),
• Smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, (a to najmä porušenie čl. 6, čl. 9).

6. Žiadosti pre Výbor pre petície

Vzhľadom na vyššie uvedené si dovoľujeme prostredníctvom nášho spoločného predkladateľa požiadať Výbor pre petície, aby:

• petícia bola vyhlásená za prípustnú,
• z dôvodu naliehavosti súčasnej situácie zaujal stanovisko a vyvinul všetky kroky smerujúce k upozorneniu slovenských štátnych orgánov na porušenie noriem komunitárneho environmentálneho práva postupom uvedeným v bode 3.,
• zabezpečil, že žiadne štrukturálne fondy Európskej Únie nebudú uvoľnené na financovanie projektu novej skládky odpadov v meste Pezinok do času, pokiaľ nebudú odstránené uvedené porušenia príslušných noriem komunitárneho environmentálneho práva
• prijal akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považuje za vhodné, s cieľom riešiť daný predmet tejto petície.

S úctou


............................................................
predkladateľ skupinovej petície
Prílohy:

Príloha č. 1 Zoznam osôb podávajúcich skupinovú petíciu

K tejto skupinovej petícii sa môžete pripojiť vyplnením formulára na adrese www.ekoforum.sk/peticia/pezinok-ep
« Apríl 2024 »
Apríl
PoUtStŠtPiaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6818 signatures so far

Latest signatures

 • Ľudovít Kukorelli, Nesvady,
 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3421 signatures so far

Latest signatures

 • Martin K., Žilina
 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

4704 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, NE
 • James S., Los Angeles, TX
 • James S., Los Angeles, WV
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

5016 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WV
 • James S., Los Angeles, NC
 • James S., Los Angeles, LA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1374 signatures so far

Latest signatures

 • Róbert Péter, Viničné,
 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13651 signatures so far

Latest signatures

 • michaela Suhajová, Bratislava 3
 • Martin Lukáč, Snina
 • Mária Svoradová, Hruboňovo
 • Peter Scholtz, Košice
 • Jana Kanuchova, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4264 signatures so far

Latest signatures

 • Alexander Oross, Vojka nad Dunajom
 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2276 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Surovcikova, Podunajske Biskupice
 • michal simun, Bratislava
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3814 signatures so far

Latest signatures

 • Slávka Kubošová, Nižná
 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2347 signatures so far

Latest signatures

 • Vladislav Amrein, Uhrovec
 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

 • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Štefan Szigeti, Trnava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3325 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3502 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52844 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71362 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Hachranová, Příbram
 • Jarmila Beresova, Cierne pole
 • Martin Štefík, Bratislava
 • JAN Svitic, Ladomirov
 • Mária Mrazova, Ba
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23876 signatures so far

Latest signatures

 • Jolanta Stańczyk, Radom
 • Soňa Čejková, Stupava
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Peter Vaculík, Trenčín
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
 • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

839 signatures so far

Latest signatures

 • andrea kršková, nitra
 • Lívia Ďuricová, Sereď
 • Marian Chovan, Presov
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákon o ochrane prírody

2210 signatures so far

Latest signatures

 • Dušan Majer, Kriváň
 • Tomas Kocis, Presov
 • Marta Jančušová, Liptovský Ondrej
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - územia eur. významu

2196 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Štrba, Svätoplukovo
 • Maria Schieberova, Bratislava
 • Matej Bulko, Podolie
 • Hana Kolarikova, Šurany
 • andrea kršková, nitra
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Máme radi ľudí a medvede

5858 signatures so far

Latest signatures

 • Iveta Hricova, Prievidza
 • Vladimír Kozák, Bratislava
 • Klára Rovinská, Žilina
 • Ľubica Janošova, Bratislava
 • Ivana Šuchmová, Bratidlava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'