Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra

Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Servisné centrum Ekofóra, občianske združenie, so sídlom Švabinského 17, 851 01 Bratislava, IČO: 42133998, (ďalej len "SCE") týmto ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov.
 

Zásady ochrany osobných údajov

SCE rešpektuje Vaše súkromie a spracováva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej tiež len "Nariadenie"). Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. SCE preto prijalo zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby zaistilo bezpečné spracovanie osobných údajov. Pracovníci SCE sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a sú riadne vyškolení. Prístup pracovníkov k osobným údajom je obmedzený iba na údaje relevantné pre ich prácu.

SCE Vás môže požiadať o poskytnutie osobných údajov v najrôznejších súvislostiach, napríklad pri poskytnutí daru, podpisu petície, podpisu hromadnej pripomienky, v rámci rôznych kampaní a akcií. Poskytnuté osobné údaje spracúvame v rozsahu potrebnom pre naplnenie aktivity, v ktorej súvislosti boli údaje poskytnuté, a na uvedené účely.

Pri spracovaní osobných údajov sa SCE riadi najmä týmito zásadami:

a. SCE vykonáva spracovanie osobných údajov otvoreným spôsobom pri dodržaní všetkých povinností, ktoré jej ukladajú právne predpisy.

b. SCE v rámci spracovania osobných údajov postupuje spravodlivo a transparentne pri snahe obmedziť účel a rozsah spracovania osobných údajov na nevyhnutné minimum, takže spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel.

c. SCE vás informuje stručne, výstižne a bez nadbytočných informácií (text musí byť stručný, výstižný, pochopiteľný, úplný bez nadbytočných informácií), tak, aby boli informácie pre vás pochopiteľné.

d. SCE dbá na to, aby ste neutrpeli ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života, aby zabezpečil integritu a dôvernosť osobných údajov.

e. SCE spracúva osobné údaje vždy na základe príslušného právneho titulu, zákonným spôsobom.

f. SCE spracováva iba presné, správne a aktuálne dáta, ktoré pravidelne aktualizuje.

g. SCE uchováva osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu spracovania.

h. SCE zaisťuje bezpečné spracovanie osobných údajov, tak, že používa štandardizované postupy, zameranými na zabezpečenie primeranej úrovne zabezpečenia osobných údajov vrátane šifrovania a pseudonymizácie osobných údajov, zabezpečenia neustálej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služieb spracovania.

i. SCE vykonáva pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti vytvorených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania.

j. SCE vykonáva záznamy o činnostiach spracovania a plní informačnú povinnosť voči subjektom údajov.

k. SCE umožňuje hladký výkon práv dotknutých osôb.

ČO OPRÁVŇUJE SCE NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

SCE je oprávnené spracovávať vaše osobné údaje na základe aspoň z jedného nižšie uvedených oprávnení:

- Plnenie zmluvy. právnym základom pre zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov je uzatvorenie darovacej zmluvy prostredníctvom registráciE darcu. Za týmto účelom ste povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje, pretože bez ich poskytnutia nemožno zmluvu platne uzavrieť.

- Splnenie právnych povinností. Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom splnenia právnych povinností v súvislosti s daňovými a inými právnymi predpismi.

- Súhlas. V najčastejších prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami vopred slobodne udeleného súhlasu. Ide najmä o súhlas so zasielaním newsletterov a informovanie o výsledkoch petícií, hromadných pripomienok, kampaní, aktivít, programov a plánov SCE, možného zapojenia sa do kampaní a podujatí. Vami udelený súhlas môže byť z Vašej strany kedykoľvek odvolaný v súlade s postupom uvedeným v týchto Zásadách. Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu nemá vzťah k spracovaniu Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia.

- Oprávnené záujmy Spoločnosti. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj na účely našich oprávnených záujmov. Jedná sa najmä o analytické účely alebo zaistenie bezpečnosti nášho webu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

So svojimi otázkami súvisiacimi so spracovaním ich osobných údajov sa môžete obracať na SCE prostredníctvom e-mailu zodpovednej osoby - Juraja Smatanu , sce(zavináč)ekoforum.sk, a to vrátane odhlásenia sa z databázy darcov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre vybrané účely.

Pokiaľ už nechcete dostávať emailové novinky a informácie od SCE, môžete sa odhlásiť zaslaním správy s predmetom ODHLÁSIŤ na adresu sce(zavináč)ekoforum.sk. Odkaz na odhlásenie nájdete tiež v každom našom emaili.

 

CIEĽ, PRÁVNY ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

SCE spracováva osobné údaje subjektov v tomto rozsahu:

- pre podpis online výziev, petícií a hromadných pripomienok SCE spracováva osobné údaje:

meno a priezvisko

e-mail

dátum narodenia (ak je uvedený)

rodné číslo (ak je pre petíciu potrebné)

telefón (ak je uvedený)

adresa

členská organizácia (ak je uvedená)

titul (ak je uvedený)

 Účel, právny základ

SCE spracováva osobné údaje a na základe súhlasu na tieto účely:

informovanie o výsledkoch petícií, hromadných pripomienok, aktivít, programov a plánov SCE - počet získaných podpisov, programoch, ďalších krokoch v kampaniach SCE a jeho partnerov a partnerských organizácií.

zasielanie žiadostí o pomoc a podporu SCE - dobrovoľníctvo, finančná podpora a iné možnosti zapojenia do kampaní SCE a jeho partnerov a partnerských organizácií.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SCE spracováva a uchováva osobné údaje subjektov len po dobu nevyhnutne potrebnú na vyššie uvedené účely. Doba spracovania osobných údajov spracúvaných na plnenie právnych povinností sa riadi príslušnými zákonmi (zákon o účtovníctve...), tiež napr. archivačné lehoty. V prípade spracovania osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 5 rokov). Po uplynutí tejto doby SCE uchováva Vaše osobné údaje (najmä súhlas, odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv. Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, potom sú osobné údaje spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, kedy po jeho skončení sú vymazané (najmä do uplynutia zákonných alebo zmluvných premlčacích lehôt, lehôt pre uplatnenie práv z chybného plnenia alebo záruky pre prípadný výkon, určenia alebo obhajobu nárokov SCE).

Spracovanie osobných údajov je na účely uvedené vyššie, v danom rozsahu nevyhnutné a na tieto účely je subjekt povinný svoje osobné údaje SCE poskytnúť; odmietnutie poskytnutia osobných údajov môže mať za následok nemožnosť registrácie subjektu alebo nemožnosť prijatie daru, ako aj ďalšie následky stanovené právnymi predpismi.

ZDROJ ÚDAJOV

SCE získalo osobné údaje v rámci svojej činnosti priamo od dotknutých osôb.

Prostriedky spracovania osobných údajov:

SCE spracováva osobné údaje subjektov automatizovanými aj manuálnymi prostriedkami.

INFORMOVANIE O OZNAMOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM, PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

SCE spolupracuje s členskými organizáciami siete environmentálnych mimovládnych organizácií Ekofórum i s inými organizáciami a aktivistickými skupinami. SCE môže zdieľať osobné údaje s ostatnými organizáciami a skupinami najmä na účely udržiavanie kontaktu, fundraisingu, organizovania kampaní a zdieľania informácií, ktoré Vás môžu zaujímať.

SCE Slovenská republika môže na spracovanie osobných údajov využívať dôveryhodné tretie osoby, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách s nižšou úrovňou ochrany osobných údajov. V takýchto prípadoch vyžadujeme, aby sa tretie osoby zaviazali dodržiavať porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov. Spracovatelia spracúvajú osobné údaje iba podľa pokynov SCE a nie sú oprávnení ich použiť pre svoje vlastné účely.

Údaje, ktoré ste uviedli na našej petícii alebo hromadnej pripomienke, môžu byť poskytované tretím osobám tak, aby bol naplnený účel petície podľa zákona.

SCE spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľa alebo prostredníctvom svojich spracovateľov, za súčasného zaistenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni ochrany a zabezpečenia osobných údajov subjektov. SCE spracováva osobné údaje subjektov prostredníctvom nasledujúcich spracovateľov osobných údajov, ktoré SCE využíva pri poskytovaní služieb a produktov (najmä účtovnej oblasti) alebo ktoré poverila plnením svojich zmluvných či zákonných povinností:

Dobrovoľníci, zamestnanci a zmluvní partneri prevádzkovateľa v zmysle napĺňania cieľov SCE.

Poskytovatelia softvéru  SendinBlue, Mailchimp, Survio, Google Forms a ďalší, pričom sú títo v súlade s nárokmi GDPR.

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

 

Aby ste sa mohli jednoducho zapojiť do našich diskusií, naše stránky obsahujú odkazy na rôzne sociálne siete, ako sú Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tieto odkazy nie sú súčasťou našich webových stránok, ale stránok tretích osôb, ktoré môžu používať cookies sledujúci Vašu činnosť na internete. Cookies tretích osôb sa riadia inými zásadami ochrany osobných údajov než tieto stránky. Cookies môžete zablokovať v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Na analýzu návštev našich webových stránok a ich vylepšenie používame Google Analytics. Google Analytics automaticky zbiera anonymné informácie o návštevách na týchto stránkach pomocou cookies.

Naše stránky obsahujú aj cookies, ktoré sú nevyhnutné na ich fungovanie. SCE nezbiera prostredníctvom funkčných cookies žiadne osobné údaje.

Máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvní. Takéto právo však nebude možné uplatniť v prípade, že je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo uplatnenie zmluvy medzi vami a SCE; je povolené právom pre SCE za predpokladu, že stanovia príslušné opatrenia na ochranu svojich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo sa zakladá na vašom výslovnom súhlase.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

Právo prístupu k osobným údajom - subjekt je oprávnený požiadať SCE o prístup k svojim osobným údajom, najmä o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov obsahujúce vždy aspoň oznámenie o účele spracovania osobných údajov, rozsahu a obsahu osobných údajoch (napr. Zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov a príjemcovia , prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov,

Právo odvolať súhlas - V prípade, že osobné údaje subjektu spracovávame na základe udeleného súhlasu subjektu, má subjekt právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu sce(zavináč)ekoforum.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred týmto odvolaním. Odvolanie súhlasu zároveň nemá vplyv na spracovanie osobných údajov subjektu na základe iného oprávnenia, najmä v súvislosti so spracovaním potrebným na plnenie zmluvy alebo plnenia právnej povinnosti.

Právo na opravu osobných údajov - Subjekt je oprávnený namietať proti nesprávnemu alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo doplnenie týchto osobných údajov. SCE je v takom prípade povinné bez zbytočného odkladu informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak požiada subjekt SCE, odovzdá SCE osobné údaje subjektu priamo inému prevádzkovateľovi, alebo má subjekt právo ich získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať - Subjekt je oprávnený v prípade porušenia povinností SCE týkajúcich sa zberu alebo spracovania týchto osobných údajov žiadať SCE, aby mu poskytlo vysvetlenie takého konania, zdržalo sa takého konania, odstránilo takto vzniknutý stav alebo poskytlo na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované (s výnimkou osobných údajov, ktoré je SCE povinné zhromažďovať a spracovávať na základe právnych predpisov). SCE je povinné v súvislosti s vyššie uvedenými právami subjektu informovať ho bezodkladne o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a vysvetlenia.

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

➢ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované

➢ odvoláte Váš súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

➢ vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich spracovanie

➢ osobné údaje nezákonne spracované

 

Máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, https://www.dataprotection.gov.sk/, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

 

 

Posledná revízia: dátum 28.5.2018

« Jún 2024 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6818 signatures so far

Latest signatures

 • Ľudovít Kukorelli, Nesvady,
 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3421 signatures so far

Latest signatures

 • Martin K., Žilina
 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

4704 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, NE
 • James S., Los Angeles, TX
 • James S., Los Angeles, WV
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

5016 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WV
 • James S., Los Angeles, NC
 • James S., Los Angeles, LA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1374 signatures so far

Latest signatures

 • Róbert Péter, Viničné,
 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13660 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Hostová, Bratislava
 • Michal Babulic, Leopoldov
 • Zuzana Dobrovičová, Bratislava
 • Katarína Strýčková, Bratislava - Staré Mesto
 • Lenka Miterková, Košice
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4265 signatures so far

Latest signatures

 • Linda Hauerová, Bratislava
 • Alexander Oross, Vojka nad Dunajom
 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2276 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Surovcikova, Podunajske Biskupice
 • michal simun, Bratislava
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3814 signatures so far

Latest signatures

 • Slávka Kubošová, Nižná
 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2347 signatures so far

Latest signatures

 • Vladislav Amrein, Uhrovec
 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

 • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Štefan Szigeti, Trnava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3325 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3503 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52846 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71363 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Rusinko, Becherov
 • Jana Hachranová, Příbram
 • Jarmila Beresova, Cierne pole
 • Martin Štefík, Bratislava
 • JAN Svitic, Ladomirov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23876 signatures so far

Latest signatures

 • Jolanta Stańczyk, Radom
 • Soňa Čejková, Stupava
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Peter Vaculík, Trenčín
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
 • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

839 signatures so far

Latest signatures

 • andrea kršková, nitra
 • Lívia Ďuricová, Sereď
 • Marian Chovan, Presov
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákon o ochrane prírody

2210 signatures so far

Latest signatures

 • Dušan Majer, Kriváň
 • Tomas Kocis, Presov
 • Marta Jančušová, Liptovský Ondrej
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - územia eur. významu

2196 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Štrba, Svätoplukovo
 • Maria Schieberova, Bratislava
 • Matej Bulko, Podolie
 • Hana Kolarikova, Šurany
 • andrea kršková, nitra
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Máme radi ľudí a medvede

16262 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Baňas, Prešov
 • Martin Maslej, Bratislava
 • Jakub Michel, Veľké Rovné
 • Martin Ševeček, Bratislava
 • Stella Hanzelová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'