Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Dokumenty / Rámcová dohoda o spolupráci medzi MŽP SR a platformou EKOFÓRUM (v textovom tvare)
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Rámcová dohoda o spolupráci medzi MŽP SR a platformou EKOFÓRUM (v textovom tvare)

Podpísaná 6. 12. 1998
Rámcová dohoda o spolupráci

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť životného prostredia v Slovenskej republike, so sídlom v Bratislave, Nám. Ľ. Štúra č. 1 (ďalej len "ministerstvo"), zastúpené ministrom Prof. RNDr. László Miklósom, DrSc.

2. Environmentálne mimovládne organizácie združené v neformálnom zoskupení Ekofórum, ktoré je súčasťou environmentálnej sekcie Grémia 3. sektora (ďalej len "EMVO"), zastúpené Marcelom Zajacom

v záujme obnovenia partnerského vzťahu a vzájomnej efektívnej komunikácie v spoločnej snahe o ochranu a zlepšenie životného prostredia, uplatňovania princípov trvalo udržateľného života a rozvoja občianskej spoločnosti pri rešpektovaní rôznosti názorov
sa dohodli nasledovne:

Čl. I.
1. Uskutočňovať pravidelne, najmenej štvrťročne, stretnutia vedenia ministerstva s EMVO k otázkam realizácie environmentálnej politiky ministerstva, k ďalším zámerom v tejto oblasti do budúcnosti a ku konkretizácii ďalšej spolupráce.
2. Ministerstvo sa zaväzuje zriadiť organizačnú jednotku pre zabezpečovanie komunikácie medzi ministerstvom a EMVO a pre styk s verejnosťou.
3. Ministerstvo pri tvorbe nového grantového mechanizmu na podporu projektov, inštitúcií a programov bude spolupracovať s EMVO.
4. Ministerstvo bude s EMVO prerokovávať prípravu návrhov, rozvojových koncepcií, plánov a programov a ministerstvom vypracovaných legislatívnych návrhov.
5.Pri obsadzovaní miest vedúcich pracovníkov rezortu formou výberového konania budú EMVO prizývané do výberových komisií.
6.EMVO poskytnú ministerstvu súčinnosť v rámci svojich odborných, finančných a časových možností pri riešení environmentálnych problémov.
7.EMVO budú svojimi aktivitami poukazovať na environmentálne problémy a riziká, vytvárať tlak na ich riešenie a budú sa podieľať na zvyšovaní environmentálneho vedomia verejnosti.
8. EMVO budú prizývať zástupcov ministerstva na nimi organizované verejné podujatia a sprístupňovať ministerstvu informácie, ktoré by mu mohli pomôcť pri jeho práci.


Čl. II.
1.Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.Túto rámcovú dohodu možno meniť len po vzájomnej dohode ministerstva a zástupcov Ekofóra formou písomných dodatkov.
3.Táto rámcová dohoda zanikne po vzájomnej písomnej dohode ministerstva so zástupcami Ekofóra alebo jej jednostrannou výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, počítanou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
4.Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán.

V Bratislave dňa 6. 12. 1998

Za MŽP SR
László Miklós

Za EMVO
Marcel Zajac
minister zástupca Ekofóra a člen
Environmentálnej sekcie Grémia 3. sektora