Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia

Zoznam petícií a hromadných pripomienok

Vrátane súvisiacich materiálov - petičné hárky na stiahnutie, sprievodné informačné materiály, mapy.

VÝZVA Máme radi ľudí a medvede

My, dolu podpísaní občania, žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby bezodkladne na celom území Slovenska s výskytom medveďov, zastavili kŕmenie medveďov na poľovníckych vnadiskách a krmoviskách a aby zlikvidovali všetky krmoviská a vnadiská vo vzdialenosti minimálne do troch kilometrov od ľudských sídel a turistických chodníkov.

VÝZVA Máme radi ľudí a medvede - Viac...

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

VLK žiada: 1. Zmeniť návrhy SKUEV, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú a neodôvodnene znižujú ochranu území zaradených do národnej sústavy chránených území. Požiadavka sa týka aj chránených území národnej sústavy, ktorých vyhlasovanie je predmetom prebiehajúcich legislatívnych procesov. 2. Zabezpečiť odstránenie chýb pri zmenách v stupňoch ochrany a územnom vymedzení SKUEV dôslednou kontrolou prílohy Nariadenia.

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu - Viac...

Otvorený list – výzva na posilnenie informovaného a zákonného rozhodovania v ochrane prírody a krajiny

Výzva vedcov predsedovi vlády, ministrovi životného prostredia a predsedovi výboru pre NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na posilnenie informovaného a zákonného rozhodovania o ochrane prírody a krajiny

Otvorený list – výzva na posilnenie informovaného a zákonného rozhodovania v ochrane prírody a krajiny - Viac...

Otvorená výzva na zastavenie lovu vlka na Slovensku

Podporte výzvu 28 mimovládnych organizácií adresovanú ministerke pôdohospodárstva a ministrovi životného prostredia na okamžité zastavenie lovu vlka a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne. (POČET PODPISOV BOL AKTUALIZOVANÝ - ODSTRÁNENIE DUPLICÍT A NEPLATNÝCH PODPISOV - DŇA 18. 6. 2020)

Otvorená výzva na zastavenie lovu vlka na Slovensku - Viac...

Petícia Priemysel nepatrí do LESA - Ochráňme si našu VODU (PETíCIA BOLA UKONČENÁ)

Nesúhlasíme s investičným zámerom umiestnenia zariadenia obaľovačky asfaltových zmesí v katastrálnom území obce Podhradie, okres Prievidza (nad obcou Podhradie). Lokalita, v ktorej sa má daný zámer realizovať, je v centre panenskej prírody, uprostred nedotknutého lesa, pri zdrojoch pitnej vody pre niekoľko tisíc obyvateľov obcí Podhradie a Lehota pod Vtáčnikom.

Petícia Priemysel nepatrí do LESA - Ochráňme si našu VODU (PETíCIA BOLA UKONČENÁ) - Viac...

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Podporte hromadnú pripomienku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje, akým spôsobom výrobca elektriny preukazuje v prípade výroby elektriny z drevnej biomasy skutočnosť, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie - Viac...

Petícia za zachovanie oblasti Sekule - Mláky ako rekreačnej oblasti (PETÍCIA JE UKONČENÁ)

Petícia, ktorá žiada obecné zastupiteľstvo obce Sekule, aby zachovali v územnom pláne obce Sekule oblasť Mláky ako rekreačnú oblasť, a zabránili jej premene na priemyselnú zónu.

Petícia za zachovanie oblasti Sekule - Mláky ako rekreačnej oblasti (PETÍCIA JE UKONČENÁ) - Viac...