Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / DES - Dubnická Environmentálna Skupina

DES - Dubnická Environmentálna Skupina

Misiou DES je ochrana životného prostredia, zachovávanie kultúrneho dedičstva a ochrana ľudských práv za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného života na planéte ZEM.
DES - Dubnická Environmentálna Skupina

Logo DES

Právna forma: občianske združenie

Región pôsobenia: Dubnica nad Váhom, okres Ilava

Štatutárny zástupca: Marek Kurinec

Ďalší aktivisti: Stanislav Hofierka, Pavol Ziman

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Marek Kurinec

Počet zamestnancov: 1

Počet dobrovoľníkov: 8

Poštová adresa: Bratislavská 380 / 31, Dubnica nad Váhom, 018 41

Elektronická adresa: des@changenet.sk

Telefonická adresa:  042 / 442 8797,    0905 / 972 554

Webová stránka: www.des.sk

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

DES vznikla v roku 1993 a je mimovládnou a neziskovou environmentálnou občianskou organizáciou (občianskym združením) fyzických osôb , ktorá sa snaží najmä odstraňovať príčiny problémov životného prostredia (systémové zmeny a zmena hodnôt ľudí) a nie len kozmeticky odstraňovať dôsledky týchto problémov. Svoju činnosť vyvíja nezávisle od politických strán a hnutí, hospodárskych organizácií, resp. iných organizácií. Na dosiahnutie svojho poslania DES používa akékoľvek spôsoby a formy, ktoré nie sú v rozpore s poslaním DES.
Prioritnou dlhodobou oblasťou, v ktorej sa DES snaží pôsobiť je riešenie problému komunálnych odpadov (podpora predchádzania vzniku a minimalizácie odpadov, separovaného zberu a kompostovania, zavádzanie množstvových zberov (spravodlivejších systémov miestnych poplatkov za odpady) a obmedzovanie zneškodňovania odpadov (skládkovania a spaľovania odpadov).
Okrem komunálnych odpadov sa venujeme aj procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), územnému plánovaniu, priamej ochrane prírody v CHKO Biele Karpaty, ochrane chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko, environmentálnej výchove, podpore zriaďovania ekousadlostí, ekovýstavbe, permakultúre a prirodzenému trvaloudržateľnému spôsobu života. 

Unikátny projekt Zavedenie vrecového množstevného zberu v Dubnici nad Váhom
Dubnické štrkovisko - Vtáčí raj (Chránené vtáčie územie)

Ďalšie základné informácie o organizácii:
Eko-poradenstvo a kampane, spracovanie projektov separovaného zberu surovín
Predaj CD, čistiacich prostriedkov, literatúry, recyklovaných výrobkov
Požičiavanie kníh a máp
kopírovanie, skenovanie a tlač