Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / Priatelia Zeme – SPZ

Priatelia Zeme – SPZ

Ochrana životného prostredia, prírody pre poškodzovaním, rozvíjanie a presadzovanie riešení priaznivých pre ľudí a prírodu, so zameraním na problematiku odpadov a znečisťovania prostredia toxickými látkami.
Priatelia Zeme – SPZ

Logo PZ - SPZ

Právna forma: občianske združenie

Región pôsobenia: Slovensko

Štatutárny zástupca: Martin Valentovič

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Martin Valentovič, Branislav Moňok

Počet zamestnancov: 4 na plný úväzok, 4 na čiastočný úväzok

Počet dobrovoľníkov: 190, 900 členov

Poštová adresa: Priatelia Zeme – SPZ, P.O. Box H-39, Košice

Elektronická adresa: spz@priateliazeme.sk

Telefonická adresa: 055 6771677

Webová stránka: www.spz.sk, www.zakonoobaloch.sk, www.nulovyodpad.spz.sk

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

Priatelia Zeme – SPZ (do februára 2005 sme pôsobili pod názvom Spoločnosť priateľov Zeme) je neziskové občianske združenie pre ochranu životného prostredia. Pracuje na zastavovaní ekologicky škodlivých činností, ale hlavne sa snaží vytvárať pozitívne riešenia pre dosiahnutie trvalo udržateľnej spoločnosti. Zameriava sa na oblasť odpadového hospodárstva a toxického znečisťovania. Priatelia Zeme – SPZ sú nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických či skupinových záujmoch. Združenie bolo založené na jeseň r. 1996. Na jar 1998 bolo prijaté do federácie Priatelia Zeme – Slovensko. Ďalej je členom týchto významných organizácií:
-  International POP´s Elimination Network (IPEN) - koalícia 250 organizácií a expertov pre elimináciu znečistenia perzistentnými organickými polutantmi,
-  Health Care Without Harm -  koalície 350 organizácií, prevažne zdravotníckych pracovníkov, pre transformáciu zdravotnej starostlivosti bez poškodzovania životného prostredia,
-  Global alliance for incineration alternative (GAIA) - koalície mimovládnych organizácií a expertov pre čistejšie alternatívy namiesto spaľovní odpadov.
-    European Environmental Bureau (EEB) – federácia viac než 140 občianskych environmentálnych organizácií v Európe, zameraná hlavne na zlepšovanie enviro legislatívy.

Čo sme doposiaľ dosiahli :
-         Pomohli sme zaviesť triedený zber pre recykláciu a kompostovanie viac než v 20 mestách a obciach SR, všetkým 2800 obciam v SR sme poskytli a posytujeme poradenskú, praktickú pomoc v rozvoji triedeného zberu a recyklácie komunálnych odpadov
-     Len za posledný rok (2005) sme poskytli opakované poradenstvo pre rozvoj triedeného zebru a recyklácie odpadov 117 obciam a mestám SR
-    Zastavili sme 4 zámery výtavby rizikových skládok odpadov a 4 zlé zámery výstavby spaľovní nebezpečných odpadov v  SR.

Presadili sme viaceré významné, pozitívne legislatívme zmeny
-    Do zákona o odpadoch sme presadili : zákaz dovozu odpadov zo zahraničia do spaľovní, cemenární;  prispeli sme k zvýšeniu počtu komodít za ktoré sa bude platiť príspevok na zvýšenie triedeného zberu a recyklácie.
-    Do zákona o reklame sa nám podarilo presadiť zákaz doručovania reklám fyzickým osobám, ak s tým vopred prejavia (tj. zákaz vhadzovania reklamných materiálov občanov ktorý si označia schránku s odmietavým nápisom) 
-    Prispeli sme k schváleniu 4 pozitívnych opatrení v zákone o obaloch : povinných koncepcií znižovania vzniku a škodlivosti odpadov z obalov; ponuke druhov nápojov aj v opakovane používaných obaloch, právomoci MŽP zálohovať jednorazových nápojových obalov a pevnej výške zálohy
-     Zníženie používania nadmerných a ťažko recyklovateľných obalov potravín v Košiciach (v malej miere) a zvýšenie informovanosti verejnosti o spôsoboch balenia šetrných k životnému prostrediu.
-     Úspešne pomáhame obciam a mestám rozvíjať separovanie a kompostovanie bioodpadov – desiatkam obcí pomáhame budovať obecné kompostoviská, kompostárne 
-     Občanom bezplatne zabezpečujeme služby drvenia hrubých častí bioodpadu, bezplatne budujeme kompostoviská pre ľudí a obce.
-        Úspešne sme zrealizovali rad praktických akcií zberu druhotných surovín a starých vecí, ktoré sa opäť využili, hlavne sociálne slabými ľuďmi, alebo recyklovali.
-    Dosiahli sme stiahnutie viacerých klamlivých ekoznačiek, ktoré zavádzali verejnosť.

 

Ďalšie základné informácie o organizácii:
SPZ vydáva informačný spravodaj Ekolisty
Na webe SPZ nájdete desiatky informačných materiálov na tému odpady a toxické látky.
Cieľ činnosti, spôsoby práce, činnosť