Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Tlačové správy / 150 odborníkov žiada okamžité zastavenie chemických postrekov v Nízkych Tatrách
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

150 odborníkov žiada okamžité zastavenie chemických postrekov v Nízkych Tatrách

Tlačová správa, 2008-08-02. Stopäťdesiat odborníkov z oblasti lesníctva, lekárstva, genetiky, ekológie, environmentalistiky, krajinárstva zoológie, botaniky a ďalších prírodných vied odoslalo otvorený list ministerstvu pôdohospodárstva a ministerstvu životného prostredia.
Podľa signatárov chemikálie, ktoré používajú Lesy SR, š. p. v Národnom parku Nízke Tatry, priamo ohrozujú a ničia biologickú rozmanitosť národného parku a sú zdraviu nebezpečné pre všetky živé organizmy, človeka nevynímajúc. Slovensko je jediný štát EU, ktorý proti podkôrnemu hmyzu používa letecké postreky lesa pesticídmi.

Výzvu proti postrekom okrem odborníkov podporilo na webovej stránke www.ekoforum.sk aj niekoľko stoviek občanov.

Výzva bola zaslaná aj na vedomie predsedovi vlády.

Za organizátorov výzvy: Ing. Karol Kaliský, lesník

Prílohy: text výzvy včítane zoznamu signatárov, citáty odborníkov, súvisiace linky. 

 

Výzva na okamžité zastavenie

chemických postrekov v NAPANTe

Otvorený list
 

V posledných rokoch s vážnym znepokojením sledujeme extrémne nepriaznivý vývoj postojov vlády SR k otázkam ochrany prírody. Tento trend sa začal prejavovať už za predchádzajúcej vlády, ale extrémnu podobu nadobudol až za tej súčasnej.

Najnovšie udalosti v Národnom parku Nízke Tatry ‑ masívna ťažba dreva v chránenom území európskeho významu a v chránenom vtáčom území, budovanie nových lesných ciest a chemické postreky priamo v území národného parku, to všetko so súhlasom rezortu životného prostredia a v réžii rezortu pôdohospodárstva ‑ nás prinútili k tejto otvorenej výzve na zmenu postoja kompetentných rezortov MŽP SR a MP SR.

Chemikálie, ktoré používajú Lesy SR, š. p. v Národnom parku Nízke Tatry, priamo ohrozujú a ničia biologickú rozmanitosť národného parku a sú zdraviu nebezpečné pre všetky živé organizmy, človeka nevynímajúc. Slovensko je jediný štát EU, ktorý proti podkôrnemu hmyzu používa letecké postreky lesa pesticídmi. Vo vyspelých európskych štátoch je použitie pesticídov v lesoch zakázané. Navyše veľkoplošné letecké postreky a zahmľovanie porastových stien pesticídmi nie je vedecky overená ani akceptovaná metóda ochrany lesa.

Dovoľujeme si upozorniť na absurdnosť nasadenia týchto látok v takom citlivom území, akým nesporne Národný park Nízke Tatry je. Ide o územie s prioritou ochrany prírody, v týchto mesiacoch hojne navštevované turistami a tiež miestnymi obyvateľmi. Podľa nášho názoru zamýšľané opatrenia v boji s podkôrnym hmyzom natoľko znížia prírodné hodnoty územia, že to môže viesť k strate jeho štatútu národného parku. 

Žiadame zodpovedných ministrov ‑ ministra životného prostredia SR Ing. arch. Jaroslava Izáka, SNS (resp. jeho zástupcu) a ministerku pôdohospodárstva SR Ing. Zdenku Kramplovú (ĽS-HZDS) o okamžité zastavenie chemických postrekov na území Národného parku Nízke Tatry.

Vyzývame oboch zodpovedných ministrov, aby verejne vysvetlili rozdielny prístup k premnoženiu podkôrnikov v Tatranskom národnom parku (bez aplikácie pesticídov) a v Národnom parku Nízke Tatry, kde sa uskutočňuje veľkoplošný pozemný aj letecký postrek pesticídmi.

S poľutovaním musíme konštatovať, že hoci sme viackrát upozorňovali na neprípustnosť používania chemických postrekov na ekologicky veľmi citlivom území národných parkov (napr. Výzva vedcov z 22.4.2007), rozhodovacia a výkonná moc naše upozornenia ignorovala.

Zároveň pripomíname, že tu nejde "len" o hodnoty národného významu, ale tiež o hodnoty európskeho významu, chránené legislatívou EU a medzinárodnými dohovormi, záväznými pre Slovenskú republiku.

Veríme, že odborné argumenty a zvýšený záujem informovanej verejnosti už čoskoro povedú k zmene v myslení a postojoch zodpovedných ministrov i vlády SR a k vytvoreniu jasnej a účinnej koncepcie ochrany prírody. Pri tom i pri riešení vzniknutej situácie v Národnom parku Nízke Tatry si dovoľujeme ponúknuť naše odborné rady a spoluprácu.

 Stanoviská dole podpísaných osôb sa nemusia zhodovať s oficiálnym stanoviskom pracoviska.

 
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
mykológ
Botanický ústav SAV
RNDr. Peter Bačkor 
zoológ

Fakulta prír. vied UMB, B. Bystrica

Ing.Štefan Bačkor
strážca
S-TANAP-u
Ing. Peter Baláž
lesník

Národné lesnícke centrum - LVÚ Zvolen

Pavol Balko 
strážca
Správa NP Muránska planina
Ing. Slávka Belanová 
anorganik
NP Muránska planina
RNDr. Alena Benová
biológ
 
RNDr. Dana Bernátová, CSc.
botanik
Botanická záhrada UK Blatnica
Ing. Dušan Bevilaqua
environmentalista

bývalý riaditeľ S-NP Slovenský raj

Ing. Drahoš Blanár
botanik
Správa NP Muránska planina
Mgr. Tomáš Blaškovič 
ochranársky manažér
SOS/BirdLife Slovensko
Ing. Lesanka Blažencová
ekológ
Združenie Slatinka
Ing. Miroslav Blaženec
ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
MVDr. Jaromír Bláha
veterinární lékař a ekolog
Hnutí DUHA - FoE ČR
Mgr. Lucia Bobáková
krajinár
S-NP Muránska planina
Ing. Mária Boďová
zoológ
Správa NP Veľká Fatra
RNDr. Mirko Bohuš, PhD. 
ekológ a environmentalista

Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, PF UK

Mgr. Marián Buday
environmentalista
bývalý riaditeľ RCOP v Prešove
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
lekár
Ambulancia klinickej výživy
Peter Byndza
strážca 

Správa  NP  Muránska planina     

Ing. Martin Ceľuch, PhD.
zoológ a lesník

Spoločnosť pre ochranu netopierov

Ind. Dušan Daniš
ekológ
FEE, TU vo Zvolene
Adam Diviš
strážca
NP a CHKO Šumava
RNDr. Daniel Dítě, Phd.
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. Pavol Eliáš, PhD.
botanik
SPU Nitra
Mgr. Martin Fikáček
entomológ
Národní muzeum, ent. odd. Praha
PaedDr. Valerián Franc, CSc.
zoológ
Fakulta prírodných vied UMB
Mgr. Dobromil Galvánek
botanik
DAPHNE
Ing. Peter Glončák 
lesník
Lesnícka fakulta, TU Zvolen
RNDr. Kornélia Goliášová, CSc.
botanik
Botanický ústav SAV
Mgr. Anna Guttová, PhD.
lichenológ
Botanický ústav SAV
Roman Havlíček 
environmentalista
Priatelia Zeme-CEPA
Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD.
botanik
Botanický ústav SAV
Bc. Zuzana Hlaváčová
ekológ
Hnutí DUHA, program Lesy
RNDr. Juraj Holčík, CSc.
ichtyológ

emeritný riaditeľ Ústavu zoológie SAV

Ing. Peter Hollý
lesník

ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty

Mgr. Ivana Hrabinová
ekologická poradkyně
Ekologický institut Veronica
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

geograf a environmentalista  

Geografický ústav SAV
PhDr. Miroslav Hudec
předseda regionální pobočky

Společnost pro trvale udržitelný život

Mgr. Hana Chalupská
ekologická poradkyně
Ekologický institut Veronica
Jozef Chavko
ornitológ

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)

Ing. Peter Jakubčo 
lesník

bývalý krajinár S-NP Muránska planina

Ing. Renáta Jakubčová 
ekológ

bývalý krajinár S-NP Muránska planina

Mgr. Bruno Jakubec 
ekológ
FEE TU Zvolen
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.

špecialista na podkôrny hmyz  

Ústav ekológie lesa SAV
Štefan Jančo 
programový manažér
Nadácia Ekopolis
RNDr. Ivan Jarolímek, Csc.
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. Marián Jasík
lesník
Správa NAPANT
RNDr. Magda Jonášová, PhD.
ekológ

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

Ing. Karol Kaliský 
lesník
býv. pracovník S-TANAP
Ing. Miroslav Kaliský ml.
lesník
bývalý pracovník Lesov SR, š.p.
Mgr. Peter Kaňuch, PhD.
ekológ
Ústav ekológie lesa SAV
Mgr. Hana Kautmanová
genetik

Max F. Perutz Laboratories, Vienna 

RNDr. Ján Kliment, Csc.
botanik
botanická záhrada UK Blatnica
Mgr. Vladislav Kolarčik 
ekológ
Botanický ústav SAV
Ing. Martin Kolník 
doktorand
Botanický ústav SAV
Mgr. Tomáš Kopecký
entomológ
Česká společnost entomologická
Mgr. Jozef Kormančík
zoológ
Správa NP Slovenský raj
Vlasta Körnerová 
manažérka
A-projekt n. o.
Ing. Martin Kostra
zoológ
Správa CHKO Strážovské vrchy
Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
pôdny biológ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
hydrobiológ
Prírodovedecká fakulta UK
Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
environmentalista

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. Anton Krištín, CSc.
zoológ
Ústav ekológie lesa SAV

doc. Ing. Eva Križová, PhD.   

lesník
Lesnícka fakulta TU Zvolen
RNDr. Anna Kubínska, CSc. 
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. Vladimír Kubovčík PhD.
biológ a ekológ
 
Ing. Jaromír Kučera 
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. Vladimír Kunca, PhD.
lesnícky ekológ

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

Marek Kurinec 
hlavný aktivista DES

Dubnická Environmentálna Skupina

Ing. Jiří Lahoda
entomológ
Česká společnost entomologická
Mgr. Rastislav Lasák 
ekológ
DAPHNE
RNDr. Anna Lepšová, CSc.
mykológ

Výzkum, znalecké posudky, lektorství

RNDr. Roman Letz, PhD.
botanik a kňaz
Botanický ústav SAV
Mgr. Juraj Lieskovský
ekológ

Ústav krajinnej ekológie SAV 

Mgr. Judita Lihová, PhD.
botanik
Botanický ústav SAV
RNDr. Jiří Liška, CSc.
botanik

Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Martin Lukáň
zoológ

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.
zoológ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Ing. Vieroslava Ľuptáková

záhradný a krajinársky architekt

 
Petr Machálek
riaditeľ

Hnutí DUHA - Friends of the Earth CR

Ing. Beňadik Machciník
lesník
Správa CHKO Strážovské vrchy
Ing. Dagmar Macková
poľnohospodár
 
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.
ekológ
STUŽ, pobočka Zvolen
Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. František Máliš
fytocenológ

Národné lesnícke centrum - LVÚ Zvolen

Richard Medal 
štatutár

Centrum environment. aktivít Trenčín

Peter Medveď 
riaditeľ
Nadácia Ekopolis
Ing. Juraj Modranský, PhD.
ekológ
FFE TU Zvolen
Ing. Stanislav Motyčka
 
Štátna ochrana prírody SR
MVDr. Vlastimil Mrňák
veterinárny lekár
 
Mgr. Katarína Necpálová
zoológ

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Peter Nováčik 
podpredseda správnej rady
Brečtan, o. z.
Ing. Milan Olekšák
zoológ
Národný park Slovenský kras
Mgr. Katarína Olšavská 
botanik
Botanický ústav SAV
Mgr. Mário Olšavský 
geológ
Geologický ústav SAV
Ing. Róbert Oružinský 
lesník a ekológ
Lesnícko-ekologická spoločnosť
Samuel Pačenovský 
ornitológ
SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Rudolf Pado 
predseda a projektový manažér  
OZ TATRY
Martin Paličko
strážca
Správa TANAPu
Mgr. Marián Perný, PhD.
botanik
Botanický ústav SAV
Mgr. Eva Petrušková
krajinár

bývalý krajinár S -NP Muránska planina

Ing. Martina Pilátová 
ekológ
bývalý botanik S-TANAP
Ing. Pavol Polák 
koordinátor pre lesy
SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Marie Popelářová
botanik
Správa CHKO Beskydy 
Ing. Anton Potaš
krajinár
Správa TANAPu
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
geobotanik

Přírodovědecká fakulta JU Č. Budějovice

Mgr. Peter Puchala, PhD. 
zoológ
Správa CHKO Malé Karpaty
Mgr. Michal Rezek
riaditeľ
FSC Česká republika
Ing. Ladislav Roller, PhD.
zoológ

Zoologický ústav, SAV, Bratislava

doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
ekológ

Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Jiří Řehounek
entomológ

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Ing. Peter Sabo, CSc. 
enviromentalista

Univerzita Mateja Bela B.Bystrica

Ing. Andrea Saxová
environmentalista
HES-COMGEO s r. o., B. Bystrica
Ing. Martin Sárossy, PhD.
ornitológ
 

Prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

riaditeľ

Biologické centrum AVCR v Č. Budějovicích

Ing.Lucia Sibilová
krajinár
Správa NP Malá Fatra
Ing. Ladislav Sisák 
lesník
bývalý krajinár S-TANAP
Mgr. Marek Slovák 
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. Jana Smreková 
ekológ
bývalý krajinár S-TANAP
Mgr. Jana Strnádová 
biológ/ekológ
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Ing. Marek Svitok 
hydrobiológ
FEE TU Zvolen
Ing. Štefan Szabó, PhD.
environmentalista
OZ SOSNA
Silvia Szabóová 
riaditeľ
OZ SOSNA
RNDr. Jozef Šibík PhD.
botanik
Botanický ústav SAV
Mgr. Ivana Šibíková 
botanik
Botanický ústav SAV
RNDr. Barbora Šingliarová 
botanik
Botanický ústav SAV
RNDr. Helena Šípošová CSc.
botanik
Botanický ústav SAV
Mgr. Pavol Široký 
predseda
OZ ZA MATKU ZEM
RNDr. Stanislav Španiel 
botanik
Botanický ústav SAV
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
ekológ
Ústav ekológie lesa SAV
Ing. Juraj Švajda, PhD. 
ekológ
prezident ASCHÚS
Ing. Petra Tajbošová
krajinár
Správa TANAPu
Mgr. Jozef Tomeček
zoológ
Správa CHKO Záhorie
Ing. Ján Topercer, CSc.
ekológ
Botanická záhrada UK Blatnica
Mgr. Andrea Trebulová 
krajinárka
S- NP Muránska planina
Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.
environmentalista

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

RNDr. Ingrid Turisová 
botanik
 
RNDr. Marcel Uhrin 
zoológ

býv. riaditeľ S-NP Muránska planina

Ing. Karol Ujházy, PhD.
fytocenológ
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
Paula Urdová 
projektový manažér
SOSNA
Zuzana Václavová 
členka rady
OZ Pre Prírodu
RNDr. Milan Valachovič, CSc.
botanik
Botanický ústav SAV
Ing. Tomáš Vančura 
lesník
bývalý riaditeľ S-TANAP
Ing. Vladivoj Vančura 
lesník
PAN Parks Foundation
Ing. Miloš Veverka PhD.
environmentalista
CEPTA Zvolen
Ing. Vladimír Vician PhD.
ekológ
FEE TU Zvolen
RNDr. Mojmír Vlašín
zoológ a ekológ
ZO ČSOP Veronica
Peter Vrlík 
ornitológ
dlhoročný strážca S-NAPANT
Ing. Juraj Vysoký 
zástupca pre lesníctvo v SR
WWF Dunajsko-karpatský program
Ing. Michal Wiezik, PhD.
ekológ
FEE TU vo Zvolene
RNDr. Katarína Zlochová,CSc.
biológ
BREH
RNDr. Dušan Žitňan, CSc.
zoológ
Ústav zoológie SAV Bratislava
 

Text výzvy bol odoslaný na oficiálne e-mailové adresy Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR a Úradu vlády SR.

Ministerstvo životného prostredia si e-mail prečítalo:

Va�a správa

    Komu:  zdenka.kramplova@land.gov.sk; info@enviro.gov.sk
    Kópia:  info@vlada.gov.sk; urad@vlada.gov.sk
    Predmet:  vyzva 150 odbornikov - zastavte chemicke postreky v NAPANTe
    Odoslané:  1.8.2008 17:15

bola prečítaná dňa 4.8.2008 8:28.
Reporting-UA: enviro.gov.sk; Microsoft Office Outlook 11
Final-Recipient: rfc822;verejnost@enviro.gov.sk
Original-Message-ID: <48932875.6090508@ekoforum.sk>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

Vláda SR vymazala e-mail bez prečítania:
Your message

To: zdenka.kramplova@land.gov.sk; info@enviro.gov.sk
Cc: info@vlada.gov.sk; urad@vlada.gov.sk
Subject: vyzva 150 odbornikov - zastavte chemicke postreky v NAPANTe
Sent: Fri, 1 Aug 2008 17:15:01 +0200

was deleted without being read on Mon, 4 Aug 2008 13:25:18 +0200Final-Recipient: RFC822; anna.kovacova@vlada.gov.sk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; deleted
X-MSExch-Correlation-Key: tfI3xlTYBkGWZLwujHp1mw==

Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdenie o spracovaní e-mailu neposlalo.  
« Máj 2024 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

  • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
  • Martina Meňhart, Prievidza
  • Betka Plachá, Bratislava
  • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
  • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

  • Martina Meňhart,Prievidza
  • Ladislav Hamarčak,Stropkov
  • Mária Hrabkovská,Poprad
  • Slavomir Ziak,Bernolákovo
  • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

  • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
  • Alena,Kleinova,Piešťany
  • Martina,Meňhart,Prievidza
  • Peter,Lajda,Bratislava
  • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

  • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
  • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
  • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
  • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
  • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

  • Jana Lorinczová, Bratislava
  • Pavol Mikloš, Bratislava
  • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
  • Tomáš Maslen, Žarnovica
  • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6818 signatures so far

Latest signatures

  • Ľudovít Kukorelli, Nesvady,
  • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
  • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

  • Tomáš Karol, Bardejov,
  • Juraj Mišura, Bratislava,
  • Jana Tučeková, Žilina,
  • Monika Ondrovičová, Bratislava,
  • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

  • Tomáš Karol, Bardejov
  • Diana Olejárová, Košice
  • Ivan Rumanka, Bratislava
  • Marieta Senčarová, Košice
  • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

  • Lucia Krištofíková,Trnava
  • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
  • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
  • Michal Oravec,Bratislava
  • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

  • Tatiana Arbe, Bratislava 5
  • Mária Pavlovská, Smilno
  • milos kucsera, košice
  • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
  • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3421 signatures so far

Latest signatures

  • Martin K., Žilina
  • Ján B., Košice
  • Mária P., Podolinec
  • Ján S., Kežmarok
  • Jan �., Tvrdošín
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

4704 signatures so far

Latest signatures

  • James S., Los Angeles, NE
  • James S., Los Angeles, TX
  • James S., Los Angeles, WV
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

5016 signatures so far

Latest signatures

  • James S., Los Angeles, WV
  • James S., Los Angeles, NC
  • James S., Los Angeles, LA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

  • Valentín Švidroň, Košice
  • Július Oláh, Bratislava
  • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
  • Lucia Strelková, Topoľčany
  • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

  • Katarína Ballayová,
  • Renata Puterova, Handlova
  • Pavol Putera, Handlova
  • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
  • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

  • Mária Jurigová, Bratislava
  • Marián Zamborský, Dubovany
  • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1374 signatures so far

Latest signatures

  • Róbert Péter, Viničné,
  • Andrea Chabadová, Očová,
  • Marián Zamborský, Dubovany,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

  • Marián Zamborský, Dubovany
  • Dagmar Tinková, Borinka
  • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
  • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
  • Juraj Farkaš, Zalužice
  • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
  • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13660 signatures so far

Latest signatures

  • Ivana Hostová, Bratislava
  • Michal Babulic, Leopoldov
  • Zuzana Dobrovičová, Bratislava
  • Katarína Strýčková, Bratislava - Staré Mesto
  • Lenka Miterková, Košice
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

  • Nina Valocká, Žabokreky
  • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
  • Vladimír Kocurek, Košice
  • Maria Bakošova, Bratislava
  • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

  • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
  • Martin Dojcak, Bratislava
  • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

  • Ivana Mochorovská, Michalovce
  • Erika Markusová, Báhoň
  • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4265 signatures so far

Latest signatures

  • Linda Hauerová, Bratislava
  • Alexander Oross, Vojka nad Dunajom
  • ZDENKO PETRIK, TRNVA
  • Jana Gondova, Bratislava
  • Ivan Svak, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

  • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
  • zuzana kmetova, Lieskovec
  • Ivana Piatrová, Levice
  • Judix IorgYtpzPMPF, New York
  • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

  • jozef Karas, Prievidza
  • Mária Nechalová, Prievidza
  • Dusan Schnierer, Kanianka
  • Gabriela Leitmanová, Prievidza
  • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2276 signatures so far

Latest signatures

  • Jana Surovcikova, Podunajske Biskupice
  • michal simun, Bratislava
  • Erik Hallon, Hamuliakovo
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Šťastná, Bratislava
  • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
  • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
  • michal sabadoš, bratislava
  • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3814 signatures so far

Latest signatures

  • Slávka Kubošová, Nižná
  • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
  • Adrián Zajaček, Mojš
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2347 signatures so far

Latest signatures

  • Vladislav Amrein, Uhrovec
  • mária skvaridlová, Žatec
  • mária skvaridlová, snina
  • Jakub Zibura, Prešov
  • Oľga Krištofíková, Turany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

  • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
  • Juraj Marušiak, Bratislava
  • Marek Prosba, Handlová
  • Monika Drgalova, Pezinok
  • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

  • Hedviga Samekova, Piaštany
  • Hedviga Samekova, Piaštany
  • Viera Marková, Bratislava
  • Jela Marková, Žilina
  • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

  • Silvia Zvarová, Bratislava
  • Radoslav Harvan, Trebišov
  • Stanislav Tinka, Borinka
  • Beňadik Machciník, Brvnište
  • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

  • Štefan Szigeti, Trnava
  • Milan Greň, Košice
  • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

  • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
  • Silvia Zvarová, Bratislava
  • Mario Vaško, Prešov
  • Ivana Mrvová, Hoste
  • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

  • Anton Belan,Bratislava
  • Marián Hutlas,Veličná
  • Matej Korec,Lovčica-Trubín
  • Petra Slimáková,Poprad
  • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

  • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
  • Kristína Tomová, Bratislava
  • Vladimit Harajda, Svaty Jur
  • Frantisek Achilles, Borinka
  • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3325 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3502 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52846 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71363 signatures so far

Latest signatures

  • Martin Rusinko, Becherov
  • Jana Hachranová, Příbram
  • Jarmila Beresova, Cierne pole
  • Martin Štefík, Bratislava
  • JAN Svitic, Ladomirov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23876 signatures so far

Latest signatures

  • Jolanta Stańczyk, Radom
  • Soňa Čejková, Stupava
  • Tomas Belokostolsky, Zavar
  • Tomas Belokostolsky, Zavar
  • Peter Vaculík, Trenčín
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

  • Peter Adamov, Košice
  • Róbert Andrášik, Košice
  • Antónia Tomková, Nižný Klátov
  • Judita Smajdová, Košice
  • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

839 signatures so far

Latest signatures

  • andrea kršková, nitra
  • Lívia Ďuricová, Sereď
  • Marian Chovan, Presov
  • Alena Kokavcová, Poprad
  • Juraj Rusňák, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákon o ochrane prírody

2210 signatures so far

Latest signatures

  • Dušan Majer, Kriváň
  • Tomas Kocis, Presov
  • Marta Jančušová, Liptovský Ondrej
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - územia eur. významu

2196 signatures so far

Latest signatures

  • Michal Štrba, Svätoplukovo
  • Maria Schieberova, Bratislava
  • Matej Bulko, Podolie
  • Hana Kolarikova, Šurany
  • andrea kršková, nitra
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Máme radi ľudí a medvede

16022 signatures so far

Latest signatures

  • Slávka Kukučková, Bratislava
  • Adriana Mellová, Nitra
  • Adriana Mellová, Nitra
  • Matus Tibensky, Bratislava
  • Daniela Lisá, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'